Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

 

Máj 2019

 

Príprava snúbencov na manželstvo 25. a 26. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 25.mája o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 26.mája o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 25. mája o 16.00 „eRko stretkopre deti - zraz pred kostolom

 

Jún 2019

 

Fatimská sobota 1.júna 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00svätú omšu celebruje a káže Vdp. Miroslav Hafera, kázeň bude na invokáciu „Matka najčistejšia“. Nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Nedeľa 2.júna farské raňajky v Misijnom dome po sv. omšiach o 7.00 a 9.00.

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 8.júna. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 9.júna. o 11.45 hod..

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (9. júna)- viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Utorok 11. júna o 18.40 / 19.40 v kostole „Modlitby za mier“ - vedie komunita Sant´ Egidio.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (20.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 22.júna o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 23.júna o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 22.júna o 10.00 vysviacka našich novokňazov.

 

Sobota 22.júna večer a nedeľa 23.júna - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac august v sakristii kostola.

 

Výlet rodín do Velkých Karlovíc na Morave 22.-29. júna 2019 (sobota popoludní-ukončenie výletu podľa potrieb detí v škole). Ubytovanie vo farskom pastoračnom centre (13 osôb, prípadne viac osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (28.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Júl 2019

 

Fatimská sobota 6.júla 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P. Peter Fillo SVD, kázeň bude na invokáciu: „Panna Mária-Veža zo slonovej kosti“. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Letné eRko tábory: 8.-13.júla a 22.-27. júla 2019. Všetky informácie na tejto podstránke. 

 

August 2019

 

Fatimská sobota 3.augusta 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P.Marek Vaňuš SVD, téma homílie: „Panna Mária - Hviezda ranná“.Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

Tolerancia v kostole

Hovorí sa, že koľko ľudí, toľko chutí. Do istej miery to platí tiež o kostole a o tom, čo sa v kostole deje. Niekomu sa páči typický barokový, bohato vyzdobený chrám, iný uprednostní jednoduchú strohosť. Podobne nájdeme kresťanov, ktorí vyhľadávajú pri bohoslužbách chrámovú hudbu na vysokej umeleckej úrovni, a sú i veriaci, ktorí sa tešia, že v kostole bude recitovaná sv. omša bez spevu, pretože hluku a hudby ku nim od susedov denne dolieha priveľa.

Kostol je z tohto pohľadu miestom, kde zaznievajú zvuky, ktoré viac-menej očakávame a dajú sa predvídať. Či už je to ranná  bohoslužba bez spevu alebo nedeľná svätá omša so spevom mládežníckeho zboru.

Pri všetkej snahe o dôstojné slúženie svätej omše nastanú situácie, nad ktorými sa i my kňazi s chuťou (v danej chvíli alebo dodatočne) zasmejeme:  keď mi napr. počas kázne zazvoní vo vrecku telefón práve vo chvíli, keď už-už chcem vystihnúť hlavnú pointu kázne, či „zaklincovať“ ju dojímavým príbehom. Smola. Ešte, že to veriaci pochopili a úprimne sa zasmiali. Veď i náš pán farár žije v uponáhľanej dobe...

Pravdepodobne ťažšie však celý kostol znáša, keď niekomu mobil v taške či vo vrecku vytrvalo vyzváňa a on má pocit, že to určite zvoní jeho susedovi: mne nie, ja sa práve modlím... A tu sa dostávame ku koreňu veci: Kde je tá hranica, po ktorú sme schopní v kostole s pochopením zniesť všeličo, mávnuť nad tým rukou a usmiať sa, a kde nás to už znepokojí a z celej svätej omše odchádzame domov skôr rozladení a ani nedeľný dobrý obed to nenapraví?

Zdá sa, že rušivé momenty v kostole doliehajú na kňaza s rovnakou intenzitou, ako na prítomných veriacich. Kňaz však musí byť decentný, pretože pri bohoslužbe reprezentuje Pána Ježiša. Ktosi to výstižne pomenoval, že kňaz je „maskotom“ Ježiša Krista. A mnohí by boli azda až zhrození, keby kňaz ukázal tú tvár Ježiša, keď vyháňal kupcov s chrámu... Na druhej strane, veriacim neraz odľahne, keď kňaz dokáže v pomerne vypätej situácii slušne, ale pritom jasne upozorniť, že musíme brať ohľad aj na ostatných v kostole.

 

Ako je to s toleranciou detí v kostole? Majú deti chodiť do kostola? A ako vnímať ich prítomnosť a správanie počas sv. omše? Ako by mali rodičia detí tolerovať iných veriacich v kostole? V nasledujúcich riadkoch budeme spoločne hľadať odpovede na otázky súvisiace s touto témou.

Katechizmus nám v rámci výkladu štvrtého Božieho prikázania hovorí: „Rodičia majú svoje deti od najútlejšieho detstva zapájať do života Cirkvi" (KKC 2225), je poslaním rodičov naučiť svoje deti modliť sa a pomáhať im odhaliť svoje povolanie Božích detí (KKC 2226) a „Farnosť je eucharistické spoločenstvo a srdce liturgického života kresťanských rodín; osobitne vhodným miestom na katechézu detí i rodičov" (KKC 2226).

Názor Cirkvi na deti v kostole je zrejmý, dôležité však je, ako deti začleniť do pastorácie a liturgie.

 

·         - Existujú názory, že deti by sme mali privádzať do kostola okolo ich 3.roku života, kedy si začínajú uvedomovať, čo sa na sv. omši deje, skôr to aj tak nemá zmysel...

Zoznamovanie sa detí s ich duchovnou rodinou bez prítomnosti kompletnej fyzickej rodiny nie je pravdepodobne správne. Rodičia a deti by mali prichádzať do kostola spolu. Keby mali rodičia zostávať s malými deťmi doma, pri výchove viacerých detí by rodina nešla spolu do kostola aj niekoľko rokov. Je milé, keď na sv. prijímanie prichádza mamička so spiacim dieťaťom v náručí a o rok malého brata alebo sestru privádzajú k oltáru na požehnanie jeho starší súrodenci... Prítomnosť detí na sv. omšiach má svoje opodstatnenie; je potrebné uvedomiť si, že deti predstavujú ďalšiu generáciu veriacich v kostole.

 

·         - Sv. omša deti nie vždy baví...rady sa prechádzajú, behajú, jedia, pijú, hrajú sa...

Treba ich však viesť k tomu, že kostol nie je ihrisko. Rodič má vychovávať aj v kostole - dieťa môže pevne zovrieť, alebo prísne sa naň pozrieť. Niekedy väčší rozruch narobí rodič, ktorý stráca kontrolu nad svojím dieťaťom, napr. keď naháňa po kostole svoje dieťa. Dieťaťu sa táto hra zväčša zapáči a chce ju opakovať, naopak rodiča situácia ešte viac znepokojí a ostatných veriacich ešte viac vyruší. Ak sa dieťa rozhliada po kostole a rodič ho v tichosti nenápadne pozoruje, po chvíli sa bude chcieť samo k nemu vrátiť. Ak dieťa prežíva fázu behu, možno ho počas najdôležitejších častí sv. omše (napr. Evanjelium, premenenie), držať na rukách a vysvetľovať mu.

Mnohí zastávajú názor, že jedlo, pitie a hračky do kostola nepatria. Pred sv. omšou by mal rodič zabezpečiť, aby dieťa do kostola neprichádzalo hladné a smädné a nemalo potrebu v kostole jesť. Ideálne je, ak svoje dieťa na „ukľudňováky“ (piškóty, paličky, cukríky) v kostole nikdy nenaučíme, no ak sa v maminej taške batoliat nájdu, jedného dňa ich treba zabudnúť doma. Veľkú rolu tu zohráva aj vek dieťaťa. Pri deťoch do veku 2,5-3 roky, najmä pokiaľ sú  prirodzene temperamentné, môžu drobnosti na jedenie výrazne pomôcť k pokojnejšiemu prežitiu sv. omše. Sú situácie, kedy je lepšie, ak dieťa niečo v tichosti konzumuje a rodičia i ostatní veriaci môžu nerušene prežívať liturgiu, ako  ho nespokojné  a plačúce vyviesť z kostola a stráviť s ním dlhší čas vonku, kým sa upokojí. Rodič z takejto omše veľa nemá  a i ostatní sú takto viac rušení.  K deťom starším ako 4 roky už jedlo na sv. omši naozaj nepatrí.

Za povšimnutie stojí aj žuvačka v ústach  a to nie len v detských. Aj keď sa  v spoločnosti  toleruje tzv. spoločenské žutie žuvačky, existujú miesta, kde nepatrí. K nim patrí aj kostol.  

Mnoho detí prichádza do kostola s hračkami. Rodič by mal byť výber limitovať: autíčka, traktory  a podobné hračky vydávajúce zvuky ľudí v kostole vyrušujú, lepšou voľbou sú hračky mäkké, ktoré ani po páde na zem nerobia hluk; najlepšou alternatívou sú knižky s napr. biblickou tematikou. Deti si knižky rady čítajú a prezerajú.

 

·         - Moje dieťa je už staršie a ešte stále vymýšľa...

Ak dieťa neobsedí v lavici, zoberme ho do časti vyhradenej pre deti, alebo ak takouto časťou kostol nedisponuje, do prednej časti kostola. Ak bude vidieť, čo sa na oltári deje, sv. omša ho viac zaujme. Dieťa je zvedavé a mnohým veciam v kostole najskôr nerozumie. Je správne, ak dieťaťu odpovedáme na jeho otázky týkajúce sa sv. omše aj počas nej, ale šeptom, aby sme druhých nevyrušovali. Ak dieťa (5-6 rokov) stále vyrušuje rodiča napr. zbytočnými otázkami a požiadavkami, ponúknime mu, aby sa aktívne zapojilo do sv. omše, napr. miništrovaním, spievaním v zbore, alebo čítaním prosieb. Deti sa v daných situáciách a pri iných ľuďoch správajú úplne inak ako pri rodičoch, majú pocit zodpovednosti a cítia, že ich služba je potrebná.

 

·         - Dieťa plače...

Ak má dieťa zlý deň, padne, udrie sa a začne usedavo plakať a zdá sa, že plač bude trvať dlhšie, zoberme ho von. Po chvíli sa upokojí a do kostola sa  môžeme po chvíli opäť vrátiť. Ostatní ľudia v kostole sa môžu ďalej aktívne zapájať do sv. omše.

 

Sv. omša je aj pre rodiča niekedy boj (vždy sa pred odchodom do kostola niečo stane, meškáme, nevieme sa sústrediť, dieťa v noci zle spalo, je omrnčané...). Treba si uvedomiť, že do kostola chodíme preto, aby sme ďakovali a prosili, spolu s našimi deťmi. Aby sme si zo sv. omše priniesli domov myšlienku, ktorá sa dotkla nášho srdca a s ktorou chceme prežiť nasledujúci týždeň. Deti rýchlo rastú a o pár rokov sa ich správanie a vnímanie sv. omše zmení. Deti kopírujú správanie dospelých a teda predpokladajme, že o pár rokov sa budú správať ako my. Kým sú ešte deťmi, treba im sv. omšu priblížiť vzhľadom na  ich vek, temperament a individuálne potreby a tolerovať ich správanie.

Uvedomme si aj ďalší aspekt: do kostola prichádzajú aj ľudia, ktorí v ňom hľadajú pokoj a ticho. V dnešnej ultra-rýchlej  a hlučnej dobe chcú rozmýšľať, rozjímať a kontemplovať a neadekvátne správanie detí ich môže vyrušovať. Nechajme im priestor pre pokoj, ktorý chcú v kostole nájsť. Buďme vďační za milé situácie, kedy naše deti spievajú, tancujú, recitujú modlitby a oni sa na ne usmievajú. Naopak, vyhýbajme sa situáciám, kedy vyrušujúce správanie dieťaťa upriamuje pozornosť viacerých...Uvedomme si, že za správanie dieťaťa stále nesie zodpovednosť jeho rodič. Učme sa láske a tolerancii, aby boli sv. omše duchovným prínosom pre všetkých zúčastnených.

Ak máte v rodine malé deti, ktoré ešte nedokážu vnímať bežnú sv. omšu, vyskúšajte alternatívu adekvátnejšiu veku a temperamentu detí. Naša farnosť už dlhé roky poskytuje príležitosť nedeľných sv. omší s účasťou detí (tzv. detských omší). Zúčastňujú sa ich deti od najútlejšieho veku spolu s rodičmi a starými rodičmi, mnohokrát aj dospelí bez detí. Deti spievajú, chlapci miništrujú, tínedžeri hrajú v zbore, deti sa zapájajú do interaktívnych katechéz, hier, scénok, ktoré vysvetľujú Božie slovo jazykom detí. Sv. omše sú primárne určené deťom, no v každom príhovore kňaz ponúkne zopár myšlienok pre dospelých... Pre rodiny s deťmi sú tieto sv. omše ideálne.

(js, kw, mb)

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. O 17.30 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola a nasleduje záverečné eucharistické požehnanie. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, viď stĺpček "Najbližšie akcie".

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.