Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bank. účtu: SK63 0900 0000 0002 3003 4660

 
Úradné hodiny:
Po, Ut, Št, Pia,:
9.00-11.45
Streda:
14.00-18.00
 
Kancelária:
Tel. 037 / 77 694 34
nitrakalvaria@svd.sk
 

Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

Tel.: 0903 809 629

 

Kapláni:
P. Tomáš Gerboc SVD
(predkrstná príprava rodičov a krsty detí)

Tel.: 0904 738 966

 

P. Milan Toman SVD

Tel.: 0903 809 633
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"
 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici:
Tel.: 0903 809 624
 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“. V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené, upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č. 0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov", ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"


Máj

 

Príprava snúbencov na manželstvo 26.-27. mája 2018 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Počet účastníkov na tento víkend (60 osôb) je už naplnený. Prosíme záujemcov - hláste sa na kurz v termíne 29.-30.septembra 2018. Časový rozvrh prípravy je na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".


Jún

 

 

Fatimská sobota

2.júna 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

Po tejto sv.omši bude požehnanie snúbencov. Tohto obradu sa môžu zúčastniť snúbenci, ktorí už sú zasnúbení a tiež tí, ktorí si na tomto mieste chcú vykonať svoje zásnuby.

 

Pozývame našich farníkov v sobotu 9. júna 2018 na púť na Staré Hory a ku benediktínom do Samporu pri Zvolene. V programe je sv. omša o 10.00 v bazilike na Starých Horách a návšteva vonkajšieho pútnického areálu. Popoludní navštívime kláštor v Sampore, kde si budete môcť zakúpiť čerstvý chlieb z kláštornej pekárne. Odchod bude o 7.30 zo Záhradnej ulice pod Kalváriou, je to blízko rieky naproti obchodu s potravinami. Cestovné je 11,-€ na osobu, prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.

 

Katolícka zoznamka „katRande“ pozýva v pondelok 18. júna 2018 o 18.00 hod. na zoznamovacie stretnutie (tzv. speeddating) v aule Misijného domu. Stretnutie je určené pre ženy (26-38 rokov) a mužov (28–40 rokov). Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte v kostole alebo na stránkach: katRande.org a Výveska.sk. (Adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Viac tiež v sekcii „Farské spoločenstvá/zoznamka katRande“.


Júl

 

Výlet rodín z Kalvárie do Terchovej 5.-8. júla 2018 (štvrtok-nedeľa). Ubytovanie v Útulku sv. Jozefa (45 osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

 

August

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 18.-19. augusta 2018

 

 

23.-29.8.2018 Púť do Medžugorja-viď plagát v sekcii „Nástenka“

 

September

 

Farský deň na Kalvárii v nedeľu 9.septembra: 15.00 pobožnosť v kostole, o 15.30 priateľský futbalový zápas, nasleduje agapé. (Rezervný termín farského dňa v prípade zlého počasia je ďalšia nedeľa 16. septembra.)

 

Príprava snúbencov na manželstvo 29.-30. septembra 2018 (sobota a nedeľa)

v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra).  Ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Október

 

 

Fatimská sobota

6.októbra 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

Po tejto sv.omši bude požehnanie snúbencov.

 

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 27. októbra 2018 od 10.00 do 15.30 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii

 

Združenie kresťanských seniorov - hlavné ciele

Združenie kresťanských seniorov (ZKS) motivuje seniorov k tomu, aby sa aktívne zapájali do spoločenského života,vyjadrovali sa k spoločenským problémom a ich riešeniam. Ďalej ich vyzýva k tomu, aby aj napriek svojim problémom žili tvorivo, radostne a plnohodnotne, aby rozvíjali medzigeneračnú spoluprácu a radostný život viacgeneračných rodín.

 

Regionálne kluby ZKS fungujú na báze neformálnych stretnutí osôb, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty. Svojim členom ponúkajú prednášky a semináre, besedy so zaujímavými ľuďmi, poznávacie a kultúrne zájazdy, púte, návštevy kultúrnych a športových podujatí a turistiku, ďalej kurzy informačnej a gramotnosti a komunikácie na Internete a samozrejme posedenia pri hudbe, speve a umeleckom prednese.

 

ZKS vydáva 3 - 4 krát ročne časopis Generácie o medzigeneračnej spolupráci a solidarite (50 strán s farebnými fotografiami), ktorý bezplatne distribuuje hlavne členom klubu.

 

ZSK od svojho založenia v roku 1995 pracuje v 75 kluboch po celom Slovensku a má dobré medzinárodné kontakty. Je aktívnym a uznávaným členom Európskej únie seniorov medzi jej 35 organizáciami z 26 štátov. Momentálnym predsedom ZKS Slovenska je Dr. Jozef Mikloško.

ZKS v Nitre pracuje pod vedením predsedníčky Mgr. Marty Kočajdovej, ktorá vedie klub od roku 2007. Za jej činnosť ju minister práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richter v roku 2017 ocenil ďakovným listom za vynikajúce výsledky. V ďakovnom liste sa píše: ”Je vynikajúcou organizátorkou,obetavou dobrovoľníčkou a tvorkyňou programu v klube. Za jej pôsobenia vo funkcii predsedníčky sa zvýšil počet členov klubu takmer trojnásobne.”

Prepojenie centrály ZKS v Bratislave s Nitrou zabezpečuje člen Ústredia ZKS Ing. Ján Valent.

 

Klub ZSK v Nitre na Kalvárii funguje vďaka ústretovosti P. Poláčika, P. Strečku a P. Krutáka, ktorým týmto srdečne ďakujeme.

 

Členovia sa už teraz tešia na akcie, ktoré ich tento rok čakajú. Ak sa chcete k nám pridať, budeme sa tešiť.

 

Spracovala: Mgr. Marta Kočajdová

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po záverečnom požehnaní sa o 17.35 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, a to od pondelka po poslednej nedeli mesiaca. Napríklad: Ak nedeľa pripadne na 27. januára, potom od pondelka 28. januára sa zapisujú omšové úmysly na marec.

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste (v roku 2018 je to od pondelka 2. júla do piatku 31. augusta vrátane) v kaplnke sv. Medarda nie sú  v prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.