Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

 

Máj 2019

 

Príprava snúbencov na manželstvo 25. a 26. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 25.mája o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 26.mája o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 25. mája o 16.00 „eRko stretkopre deti - zraz pred kostolom

 

Jún 2019

 

Fatimská sobota 1.júna 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00svätú omšu celebruje a káže Vdp. Miroslav Hafera, kázeň bude na invokáciu „Matka najčistejšia“. Nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Nedeľa 2.júna farské raňajky v Misijnom dome po sv. omšiach o 7.00 a 9.00.

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 8.júna. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 9.júna. o 11.45 hod..

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (9. júna)- viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Utorok 11. júna o 18.40 / 19.40 v kostole „Modlitby za mier“ - vedie komunita Sant´ Egidio.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (20.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 22.júna o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 23.júna o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 22.júna o 10.00 vysviacka našich novokňazov.

 

Sobota 22.júna večer a nedeľa 23.júna - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac august v sakristii kostola.

 

Výlet rodín do Velkých Karlovíc na Morave 22.-29. júna 2019 (sobota popoludní-ukončenie výletu podľa potrieb detí v škole). Ubytovanie vo farskom pastoračnom centre (13 osôb, prípadne viac osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (28.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Júl 2019

 

Fatimská sobota 6.júla 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P. Peter Fillo SVD, kázeň bude na invokáciu: „Panna Mária-Veža zo slonovej kosti“. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Letné eRko tábory: 8.-13.júla a 22.-27. júla 2019. Všetky informácie na tejto podstránke. 

 

August 2019

 

Fatimská sobota 3.augusta 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P.Marek Vaňuš SVD, téma homílie: „Panna Mária - Hviezda ranná“.Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

Zastavme zlo z Istanbulu

Táto akcia sa koná za podpory nášho diecézneho biskupa Mons. Viliam Judáka.

Farnosť Nitra-Kalvária poskytuje jej organizátorom potrebné zázemie a účasť veriacich na večerných pochodoch je dobrovoľná.


V nadväznosti na akciu "Zastavme zlo z Istanbulu" konanej dňa 5.1.2018 v Nitre na Kalvárii putuje každý piatok po večernej sv. omši z tunajšieho farského kostola sprievod k budove Okresného úradu v Nitre a veriaci sa modlia sa sv. ruženec za naše rodiny. Na konci pochodu sa číta vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu.

Téma kázne o rodine na piatkových sv.omšiach sa pravidelne strieda s témou kázne pre mládež na tzv. piatkových „Mládežkách“ a mená kazateľov sú zverejnené v sekcii „Najbližšie akcie“.

 

Vyhlásenie „Slovenského dohovoru za rodinu“ s uvedením námietok proti „Istanbulskému dohovoru“ (je to krátky a výstižný text) nájdete na linku:

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyhlasenie-iniciativy-slovensky-dohovor-za-rodinu/

 

Celý text „Istanbulského dohovoru“ s vyznačenými problémovými pasážami (so žltým pozadím textu) nájdete na linku:

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/wp-content/uploads/2017/11/Dohovor-RE-o-predchadzani-nasiliu-.pdf

 

Azda najzávažnejší dopad na kultúru a vzdelávací systém zaväzujúcich sa štátov má článok 12., bod 1. a článok 14., body 1.,2. Pri čítaní hrubo vyznačeného textu v dokumente  „Istanbulského dohovoru“ sa nám niektoré skryté a slovným balastom zaobalené tendencie ukážu v jasnejšom svetle:

 

Článok 12, bod 1.“ Zmluvné strany (pozn. teda aj jednotlivé štáty) prijmú potrebné opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných roliach žien a mužov.

Článok 14, bod 1.: „Zmluvné strany prijmú, ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo podmieneného násilia na ženách a práva na nedotknuteľnosť osoby, ktoré sú prispôsobené vyvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.“

Článok 14, bod 2.: Zmluvné strany podniknú potrebné kroky na podporu zásad uvedených v odseku 1 v neformálnych školských zariadeniach neformálneho vzdelávania, ako aj v športových, kultúrnych zariadeniach a v centrách voľného času a médiách.

 

Z námietok voči týmto snahám, ako ich vyjadruje iniciatíva „Slovenský dohovor za rodinu“ vo svojom vyhlásení (viď link vyššie), stojí za to spomenúť:

 

Odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. (čl. 12, bod 1 Dohovoru). Stereotypy nie sú vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu. Sme suverénny štát a nemienime o týchto stereotypoch debatovať s nejakým výborom GREVIO“.

Možno si položiť aj takúto otázku:

Akým spôsobom bude štát presadzovať dôsledné zavedenie uvedených opatrení napríklad v  školách? Čo by sa stalo v prípade, ak vedenie niektorej cirkevnej školy odmietne začleniť odporúčané materiály do svojich učebných osnov? Bude potom takáto škola štátom zatvorená? O sankciách v takýchto konkrétnych prípadoch sa tu síce nehovorí, ale je namieste sa na ne pýtať. Zákon predsa platí pre všetkých... Jednotlivé časti viet a výrazy vytrhnuté z celkového kontextu vyššie uvedených pasáží „Istanbulského dohovoru“ vyvolávajú u mnohých ľudí oprávnené obavy, že budú zneužité.

Preto sa rozbehla petičná akcia s výzvou adresovanou predsedovi vlády SRpredsedovi Národnej rady SR, aby oznámili Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru a tak „vzali späť“ podpis zástupcu nášho štátu pod diskriminačným a rodovo-ideologickým Istanbulským dohovorom a v žiadnom prípade ho neratifikovali.

Petičný hárok nájdete na linku:

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/peticny_harok_sdzr_final/

 

Vyplnené petičné hárky posielajte na uvedenú adresu poštou iba doporučene!!!

 

Petíciu môžete podpísať tiež v našom farskom kostole, petičné hárky sú vám k dispozícii v sakristii.

 

Viac k tejto téme:

Sexuoložka Hanka Fifková: Smlouva chránící ženy míří proti mužům

https://www.novinky.cz/zena/vztahy-a-sex/493979-sexuolozka-hanka-fifkova-smlouva-chranici-zeny-miri-proti-muzum.html

 

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska ku kauze Coman (4. júla 2018):

„Manželstvo jedného muža a jednej ženy vždy bude najvhodnejším prostredím pre výchovu detí. Predkladanie iných foriem spolužitia ako rovnocenných alternatív je pomýlené a falošné. Nepodporuje sa tým spravodlivosť, ale neporiadok. Súdny dvor EÚ v Luxemburgu vo svojom rozsudku Coman prispel k právnemu aj spoločenskému zmätku, keď skonštatoval, že pojem „manžel“ je genderovo neutrálny. ...“
Viac na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20180704026

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike
k tzv. Istanbulskému dohovoru (
13. februára 2018):

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ekumenicke-dokumenty/c/spolocne-vyhlasenie-k-istanbulskemu-dohovoru

Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska k Istanbulskému dohovoru (25.11.2016):

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161125016

Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita, predseda KBS-prednáška:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ostatne-dokumenty/c/gender-uvod-zvolensky

O historickom pozadí hodnotovej krízy súčasnej západnej spoločnosti sa podrobne dočítate v knihe „Levy prichádzajú“ od Doc. RNDr. Vladimíra Palka, CSc. Knihu ponúkajú viaceré internetové kníhkupectvá.

Pozri tiež výstižnýčlánok „Ako austrálsky pastor reagoval na redefiníciu manželstvana:

https://svetkrestanstva.postoj.sk/29024/ako-australsky-pastor-reagoval-na-redefiniciu-manzelstva

 

Seriál úvah o rodine na stránke českej redakcie Vatikánskeho rozhlasu, autormi sú Milan Glaser a Fabrice Hadjadj:

O rodině jinak:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22529

Co je to rodina? - 1. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22577

Co je to rodina? - 2. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22631

Co je to rodina? - 3. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22682

Co je to rodina? - 4. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22727

Co je to rodina? - 5. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22766

Co je to rodina? - 6. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22818

 


Téma „Istanbulského dohovoru“ v slovenských médiách:

Európska komisia vyzýva krajiny EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor (Pravda 25.11.2017):

https://europa.pravda.sk/aktuality/clanok/449248-europska-komisia-vyzyva-krajiny-eu-aby-ratifikovali-istanbulsky-dohovor/

 

Rezort spravodlivosti: SaS chce pochovať Istanbulský dohovor (TASR 21.11.2017)

http://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-sas-chce-pochova/293554-clanok.html

 

SaS žiada vládu, aby sa zaoberala Istanbulským dohovorom (SME 21.11.2017)

https://domov.sme.sk/c/20700696/slovensko-vlada-sas-istanbulsky-dohovor-prava-zien.html

Homosexuáli nemôžu vychovávať deti, Istanbulský dohovor je pre SNS otázkou zotrvania vo vláde (webnoviny.sk 27.8.2017)

https://www.webnoviny.sk/homosexuali-nemozu-vychovavat-deti-istanbulsky-dohovor-je-pre-sns-otazkou-zotrvania-vo-vlade/

 

Danko: SNS nikdy neustúpi v ratifikácii Istanbulského dohovoru (Pravda 27.8.2017):

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/439936-danko-sns-nikdy-neustupi-v-ratifikacii-istanbulskeho-dohovoru/

Slovensko zatiaľ nepodpíše Istanbulský dohovor, diskusia bude pokračovať (Pravda 16.8.2017):

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/438497-slovensko-zatial-nepodpise-istanbulsky-dohovor-diskusia-bude-pokracovat/

Vyberie si vláda ochranu žien alebo biskupov?(Pravda 13.7.2017):

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/435336-vyberie-si-vlada-ochranu-zien-alebo-biskupov/

Prečo by Slovensko nemalo ratifikovať Istanbulský dohovor (Postoj.sk 21.6.2017)

https://blog.postoj.sk/24822/preco-by-slovensko-nemalo-ratifikovat-istanbulsky-dohovor

EÚ podpísala Istanbulský dohovor, bude bojovať proti násiliu na ženách (Aktuality.sk 13.6.2017)

https://www.aktuality.sk/clanok/496798/eu-podpisala-istanbulsky-dohovor-bude-bojovat-proti-nasiliu-na-zenach/

Dočkajú sa obete týrania lepšej ochrany? (Pravda 28.11.2017):

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/449496-dockaju-sa-obete-tyrania-lepsej-ochrany/

Násilie na ženách: Istanbulský dohovor stále čaká (Euractiv 25.11.2016)

https://euractiv.sk/section/socialna-politika/news/nasilie-voci-zenam-istanbulsky-dohovor-stale-caka/

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. O 17.30 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola a nasleduje záverečné eucharistické požehnanie. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, viď stĺpček "Najbližšie akcie".

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.