Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

 

Máj 2019

 

Príprava snúbencov na manželstvo 25. a 26. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 25.mája o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 26.mája o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 25. mája o 16.00 „eRko stretkopre deti - zraz pred kostolom

 

Jún 2019

 

Fatimská sobota 1.júna 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00svätú omšu celebruje a káže Vdp. Miroslav Hafera, kázeň bude na invokáciu „Matka najčistejšia“. Nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Nedeľa 2.júna farské raňajky v Misijnom dome po sv. omšiach o 7.00 a 9.00.

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 8.júna. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 9.júna. o 11.45 hod..

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (9. júna)- viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Utorok 11. júna o 18.40 / 19.40 v kostole „Modlitby za mier“ - vedie komunita Sant´ Egidio.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (20.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 22.júna o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 23.júna o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 22.júna o 10.00 vysviacka našich novokňazov.

 

Sobota 22.júna večer a nedeľa 23.júna - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac august v sakristii kostola.

 

Výlet rodín do Velkých Karlovíc na Morave 22.-29. júna 2019 (sobota popoludní-ukončenie výletu podľa potrieb detí v škole). Ubytovanie vo farskom pastoračnom centre (13 osôb, prípadne viac osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (28.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Júl 2019

 

Fatimská sobota 6.júla 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P. Peter Fillo SVD, kázeň bude na invokáciu: „Panna Mária-Veža zo slonovej kosti“. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Letné eRko tábory: 8.-13.júla a 22.-27. júla 2019. Všetky informácie na tejto podstránke. 

 

August 2019

 

Fatimská sobota 3.augusta 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P.Marek Vaňuš SVD, téma homílie: „Panna Mária - Hviezda ranná“.Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

Obnova Európskeho spoločenstva

Vyhlásenie Komisie biskupských konferencií Európskeho spoločenstva (COMECE) so zreteľom na Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

V dňoch 23. – 26. Mája budú všetci občania EÚ na európskom kontinente s veľkou zodpovednosťou pristupovať  voľbám nových členov Európskeho parlamentu. Výsledky týchto volieb ovplyvnia politické diania aj každodenný život priebehu najbližších piatich rokov.

Katolícka cirkev je súčasťou vývoja Európy už viac ako dve tisícročia, a od svojho začiatku až dodnes neustále k tomu prispieva prostredníctvom svojho kresťanského učenia.

Pred desiatimi rokmi bola podpísaná Lisabonská zmluva, ktorá nám otvorila nové možnosti. V súčasnej dobe sa však zdá, že vzhľadom na mnohé neistoty, je atmosféra v tejto oblasti menej optimistická. Európske voľby v roku 2019 sa budú konať v pravom čase, tak, aby sa urobili správne politické rozhodnutia, ktoré by podporili a obnovili bratské vzťahy medzi národmi a tým oživili ideu Európskeho spoločenstva.

V tejto súvislosti biskupi komisie COMECE vyzývajú všetkých veriacich a ľudí dobrej vôle, aby sa zúčastnili hlasovania. Vyzývame našich európskych bratov, aby neupadli do pokušenia vnútorného zahľadenia do seba, ale aby uplatnili svoje práva v rámci budovania Európy. Tým, že ľudia vyjadria svoje politické názory, budú schopní riadiť EÚ správnym smerom.

Európska únia nie je dokonalá a pravdepodobne bude potrebné v ľuďoch oživiť nádej, aby sa zapájali do projektov, ktoré sú širšie poňaté a lepšie slúžia spoločnému blahu. Každý názor sa počíta a je dôležitý. Ide o to, aby sa vybrala osoba, ktorá bude v budúcnosti reprezentovať naše politické názory. Voľby sú len prvým krokom politickej angažovanosti a vyzývajú občanov k tomu, aby v demokratickom duchu politický proces sledovali a sprevádzali.

V duchu zodpovednosti musia občania a inštitúcie, ktoré im slúžia, spolupracovať, a to s perspektívou spoločnej budúcnosti, nehľadiac na rozdiely, dezinformácie alebo politické zavádzania.

Aby bola volebná diskusia úspešná, mala by sa sústrediť na politiku EÚ, ale tiež na schopnosť kandidátov túto politiku rozvíjať a uplatňovať. Bezúhonnosť, kvalifikovanosť, schopnosť viesť a oddanosť spoločnému dobru – to sú nevyhnutné vlastnosti tých, ktorí sa uchádzajú o mandát na úrovni EÚ. Volebné debaty sú tou správnou príležitosťou podeliť sa so svojimi predstavami a pohľadmi do budúcna, presahujúc sterilné konfrontácie.

Veriaci majú mať zase príležitosť položiť kandidátom otázky, týkajúce sa ich osobnej angažovanosti, ako sa počas svojho mandátu budú usilovať o ochranu ľudskej dôstojnosti pre všetkých, ako budú podporovať možnosti, ktoré sú odrazom nového kresťanského humanizmu, ako budú presadzovať postupy, ktoré slúžia a sú formované základnými ľudskými právami.

Čo znamená byť Európanom? Európa sa niekedy vníma ako odmeraná a zaujatá sama sebou. Ako európski občania musíme prejaviť iniciatívu a prebrať zodpovednosť za pravý význam výrazu „jednota v rozmanitosti“. Znamená to jednotu čo sa týka spoločných pravidiel, ktoré zodpovedajú za ochranu a podporu základných práv a slobôd prostredníctvom demokratických postupov, ktoré dokazujú, že ide o zodpovednosť, transparentnosť a správnu aplikáciu právneho poriadku. Európski verejní činitelia by sa nemali javiť ako jednostranní, pretože presadzujú vonkajšie rozhodnutia, ale skôr takí, ktorí dávajú prednosť osobnej a kolektívnej angažovanosti všetkých občanov v rámci skutočného a tvorivého dialógu s vzájomným rešpektom.

Aby bola EÚ schopná čeliť všetkým zložitým problémom, musí znovu objaviť svoju spoločnú identitu a posilniť svoju solidaritu. Tým obnoví spoločenské väzby, ktoré existujú v jednotlivých krajinách, ale aj medzi krajinami a národmi. Potrebujeme EÚ, ktorá ochraňuje rodiny, tých, ktorí sú ohrození, a tiež kultúry. Rešpektovanie princípu subsidiarity by malo byť základným pilierom Únie, v ktorej sa všetci budeme cítiť ako doma, všetci rovnako kvalifikovaní a šikovní, všetci tak povediac za „riadiacim“ pultom projektu. Ide nám tiež o to, aby sme sa starali o zachovanie úspechov EÚ. Musíme mať tiež dosť ambícií na to, aby sme dosiahli nové úspechy.

Dialóg s cirkvami a náboženskými spoločenstvami by mal byť ešte viac posilnený článkom 17 TFEU, tvorivosťou, angažovanosťou a rešpektom zo strany inštitúcií EÚ.

EÚ má pred sebou dôležité výzvy. Digitalizácia neznamená iba krízu, ale tiež zmenu. Opätovné získanie kontroly nad naším životom v súvislosti s digitalizáciou znamená to, že musíme prijať také rozhodnutia, ktoré by prinútili oblasť ekonomiky a financií lepšie slúžiť ľuďom, predovšetkým tým, ktorí sú najviac ohrození. Digitalizácia má vplyv na každého a na všetko, čo poznáme (budúcnosť práce, ochranu osobných údajov a rôznorodé využitie umelej inteligencie). Pre COMECE je zásadné zachovanie centrálnosti ľudskej osobnosti a prístup založený na pevnej etickej koncepcii.

EÚ by mala vypracovať  také pravidlá a postupy, ktoré podporujú rodinu, ale tiež integrálny ľudský rozvoj osôb, rodín a spoločenstiev. Sporná otázka demografie sa musí znovu dostať do centra pozornosti. Týka sa to hlavne pôrodnosti a starnutia. Strata nádeje a perspektívy do budúcnosti je dôvodom toho, že v mnohých krajinách Európy klesá populácia. Mladí Európania potrebujú zakúsiť istotu, že si môžu založiť rodinu. Krajina ich pôvodu im musí poskytnúť nádej a perspektívu do budúcnosti vo forme spoločných, vzájomne prospešných projektov.

Blahobyt rodiny je závislý na Únii, ktorá podporuje trhové hospodárstvo. Stratégia ako zredukovať nedostatok a chudobu by mala byť založená na myšlienke, že čo je dobré pre tých menej šťastných a úspešných, je dobré pre všetkých.

Očakávame obnovenie úsilia o to, aby sa našli efektívne a spoločné riešenia, týkajúce sa migrácie, azylu a integrácie. Integrácia je dôležitá nielen pre ľudí, ktorí prichádzajú do EÚ, ale aj pre občanov EÚ, ktorí sa presťahujú do inej krajiny ako je ich vlastná. To nás privádza k otázke: „Ako sa môžeme navzájom privítať v EÚ?“ Navyše, migrácia a azyl nie sú úplne nezávislé otázky. Sú spojené so solidaritou, ľudskou perspektívou, efektívnymi ekonomickými a demografickými postupmi.

Hlasovať v týchto voľbách znamená tiež prebrať veľkú zodpovednosť za jedinečnú úlohu Európy na globálnej úrovni. Spoločné dobro je cieľ, presahujúci Európu. Napríklad, starostlivosťživotné prostredie a udržateľný rozvoj sa nemôžu obmedziť na hranice EÚ, teda volebné výsledky v EÚ budú mať vplyv na rozhodnutia, týkajúce sa celého ľudstva. Silná únia na medzinárodnej scéne je dôležitá aj pre podporu a ochranu ľudských práv a spoľahlivý príspevok EÚako multilaterálneho činiteľa v otázke mieru a ekonomickej spravodlivosti. Európa musí ostať konkurencie schopná; zároveň však nesmie upúšťať od svojich zásad  a noriem.

Pápež František, vo svojom príspevku v dialógu o „(Pre) Hodnotení Európy“ v októbri 2017 pripomenul, že „Európska únia ostane verná svojmu záväzku na udržanie mieru len v takom rozsahu, že nestratí nádej a že sa obnoví, aby reagovala na potreby a očakávania svojich občanov.“

Hlasovanie môže byť len prvý krok, ale rozhodne najdôležitejší. Inšpirovaní pápežom Františkom, vyzývame všetkých občanov, mladých aj starých, aby sa do Európskych volieb zapojili a aby volili. Je to najlepší spôsob ako urobiť z Európy to, čo považujú za dobré a správne. Hlasovanie nie je iba právo a povinnosť; je to tiež príležitosť konkrétne formovať budovanie a rozvoj Európy!

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. O 17.30 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola a nasleduje záverečné eucharistické požehnanie. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, viď stĺpček "Najbližšie akcie".

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.