Obnovenie verejných bohoslužieb – Usmernenie k účasti na sv. omši

Drahí bratia a sestry!

Od 6. mája 2020 je obnovené verejné slávenie bohoslužieb (odkaz: Program). Spoločne sa tešíme na znovuotvorenie nášho kostolíka a pútnického miesta. Napriek tomu je potrebné, aby sme obozretne a zodpovedne pristupovali k týmto uvoľneniam opatrení. Rozhodnutím hlavného hygienika SR nie je účasť na svätej omši obmedzená vekom. Na svätej omši sa môžu zúčastniť aj deti.

Prvá verejná svätá omša sa v našom farskom kostole bude konať 6.mája o 7:00.  Svätá omša sa koná za prísneho dodržania bezpečnostných opatrení.

V kostole budú zeleným papierikom označené miesta, ktoré sú vyhradené na sedenie a červeným papierikom miesta, ktoré slúžia ako nevyhnutný odstup medzi veriacimi. Dôrazne prosíme o rešpektovanie týchto pravidiel. Samozrejme rodina môže v kostole sedieť pri sebe. Treba pri tom zachovať pravidlo obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Žiadame a vyzývame každého veriaceho na ohľaduplnosť voči ostatným. Ak sú všetky miesta vo vnútri kostola obsadené, zostaňte počas konania bohoslužby pred kostolom.

Veriaci, ktorí ostanú počas bohoslužby pred kostolom takisto musia mať medzi sebou 2 metrové odstupy. Celková kapacita nášho kostola je za daných podmienok 60 ľudí.


V kostole bude zabezpečené vetranie a pravidelná dezinfekcia kľučiek a kontaktných plôch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nebudú spoločné knižky, texty, či ružence.

Pri vstupe do kostola je pre veriacich k dispozícii dezinfekcia na ruky. Sväté prijímanie sa na základe dovolenia biskupskej konferencie rozdáva do rúk, nakoľko sa koronavírus šíri kvapôčkovou infekciou, čomu sa pri rozdávaní do úst nedá vyhnúť. V rade na sväté prijímanie treba zachovávať dvojmetrové odstupy.

Veriaci nad 65 rokov, ďalej tí, ktorí patria do rizikovej skupiny, rovnako aj ľudia s prejavmi respiračných ochorení nech pamätajú, že naďalej sú dišpenzovaní od povinnosti zúčastniť sa v nedeľu a prikázaný sviatok bohoslužby. Tie nech sledujú cez dostupné média, nakoľko na našom YouTube kanáli už omše streamovať nebudeme. 

Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte zvážia. Nedeľná sv. omša o 7,00 bude určená práve pre ľudí nad 65 rokov, ktorých týmto žiadame prednostne využiť toto slávenie. Prosíme mladších, aby túto skutočnosť rešpektovali. Prirodzene nebudeme brániť, ak seniori prídu aj na inú svätú omšu. Dôrazne však odporúčame pre ochranu zdravia, aby seniori využili možnosť účasti na nedeľnej sv. omši o 7,00 a mladších povzbudzujeme, aby rešpektovali tento nedeľný čas vyhradený pre seniorov.

Sv. omše budú od pondelka  do soboty o 6,30 a o 19,00 a budú sa slúžiť v kostole.

V nedeľu budú sväté omše o 7,00 (v kostole omša pre seniorov), o 9,00 a o 10,30 (omša s príhovorom pre deti) slávené na poľnom oltári a v priestore parkoviska. Z tohto dôvodu nebude možné parkovať na parkovisku vedľa kostola, podľa čoho si naplánujte aj Váš príchod na bohoslužby v dostatočnom predstihu. Aby sa netvorili zbytočné kolóny kvôli parkovaniu, využite na parkovanie ulice pod kostolom. Prosíme Vás, aby ste si so sebou priniesli aj stoličky na sedenie. 

V prípade nepriaznivého počasia (vyslovene dažďa) budú nedeľné sv. omše v kostole o 7,00 (omša pre seniorov), o 8,00, o 9,00, o 10,30 (omša s príhovorom pre deti ) s tým, že do kostola na základe našej kapacity bude povolený vstup iba 60 ľuďom. V prípade nepriaznivého počasia budú nedeľné sv. omše o 9,00 a 10,30 streamované na našom YouTube kanáli.

Spovedanie bude zabezpečené od pondelku do soboty od 17,30 do 18,30 v prípade pekného počasia v areáli pred kostolom, v prípade nepriaznivého počasia v oratóriu kostola. Počas sv. omše sa nespovedá. 

Chór je určený len pre organistov a spevákov. Počas týchto dvoch týždňov pri oltári môžu byť maximálne 4 miništranti, ktorí si svoju službu dopredu dohodnú s kňazom, ktorý bude slúžiť sv. omšu. 

Rešpektujme pokyny organizátorov a zaumieňme si vopred, že urobíme všetko, aby nedochádzalo k zbytočným sporom: prejavme v tomto smere láskavosť aj obetavosť, ktoré pramenia z našej kresťanskej viery.

Zamyslenia na Rok Božieho Slova