Farské oznamy 24.4.2022

  • Zo zbierky pri Božom hrobe určenej na potreby misie vo Svätej zemi sa vyzbieralo 1100 eur. Na fasádu kostola ste darovali 650 eur. Všetkým darcom úprimne ďakujeme.
  • Dnes, na nedeľu Božieho milosrdenstva sme pozvaní na hodovú slávnosť k misijným sestrám Kráľovnej apoštolov. Program začína o 15,00 hod. korunkou k Božiemu milosrdenstvu, po ktorej nasleduje svätá omša, ktorú bude celebrovať P. Johny Ambattu. Po sv. omši bude aj agapé.
  • V našom chráme Vás pozývame o 14,30 hod. na modlitbu posv. ruženca. O 15,00 hod. sa spoločne pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva pred Najsvätejšou sviatosťou. Adorácia bude pokračovať do 17,30 hod.
  • Chceme pozvať ešte všetkých váhajúcich a premýšľajúcich prihlásiť sa na púť do Medžugorje v čase od 5. mája do 11. mája. Máme v zálohe druhý autobus, ktorý radi objednáme, ak sa dohlási ešte pár ľudí.
  • Saleziánska spolupracovníčka Veronika Géciová zakladá nové spoločenstvo pre slobodných do 35 rokov. Náplňou spoločenstva bude vytvárať priestor, aby Nebeský Otec mohol liečiť naše zranené srdcia. Stretnutia začnú prebiehať od 1.mája, každú nedeľu o 14,00 hod.
  • Aj počas tohto leta naši eRkári organizujú letné tábory pre deti. Mladší tábor sa bude konať 4.-9.7 pre deti od 6 do 10 rokov (cena 150€). Starší tábor bude 17.-23.7 pre deti od 11-15 rokov, cena pre eRkára 160€, pre neeRkára 175€. Registračný formulár nájdete na našej farskej stránke a Facebooku farnosti. Prihlasovanie je možné do konca apríla.
  • 14. mája pozývame deti a ich rodičov na púť do Rajeckej Lesnej. Šli by sme autobusom, prihlásiť sa môžete u pátra Mateja.
  • V piatok po večernej sv. omši vás pozývame na piate pracovné synodálne stretnutie. Pracovné materiály nájdete na našej stránke kalvaria.verbisti.sk, príp. vytlačené v zadnej časti kostola. Na stretnutie je potrebné sa pripraviť.
  • Drahí bratia a sestry, chceme vám poďakovať za pomoc ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou na Ukrajine. Vážime si vašu obetavosť a ochotu. S radosťou vnímame veľké množstvo dobra, ktoré v tejto skúške prejavujete.

Na Nedeľu Božieho milosrdenstva vás chceme povzbudiť, aby ste v konkrétnych prejavoch milosrdenstva voči našim bratom a sestrám vytrvali. Nenechajte sa nikým znechutiť, ani pomýliť. Boh nehľadí ako človek, nesúdi podľa logiky mocných tohto sveta, ale zhliada na úbohých a počuje hlas strápených. Ani my nestraťme súcit s trpiacimi a nezatvorme si pred nimi svoje srdcia. Pomáhajme naďalej, a to nielen materiálne, ale aj ľudsky, záujmom, prihovorením sa, prijatím utečencov do našich spoločenstiev. Buďme naozaj milosrdní ako je milosrdný náš Nebeský Otec. K tomu vám žehnajú a denne sa za vás modlia biskupi Slovenska.

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop