Ďakovný list od P. Michala

Veľadôstojný pán farár Igor Kráľ a ešte oveľa dôstojnejšie zhromaždenie svätých, enem veriacich, na nitrianskej Kalvárii (v rámci tých veriacich srdečne zdravým aj spolubratov v Misijnom dome Matky Božej). To čo je pre vás už možno dávna minulosť je tu pre nás na Kube hudbou budúcnosti… …ale radšej nehovorme o politike. Počas adventu ste sa vo vašej, a verím, že krátky čas môjho kaplánovania pred odchodom na misie ma oprávňuje povedať aj mojej, farnosti rozhodli použiť výťažok z misijného jarmoku na podporu misijného diela na Kube a to práve vo farnosti, ktorú som nedávno prebral do správy. Viem, že za dobrodenia sa patrí poďakovať a verte mi, nemal som v úmysle nechať vás tak dlho čakať, ale naučiť Kubáncov povedať „ďakujem“ trvá celú večnosť a ani teraz to ešte neznie presvedčivo a tak vám radšej píšem aj v ich mene. Dlho som uvažoval, čo vám napísať a potom ma silno zasiahli slová svätého písma pri príprave nedeľnej homílie a vedel som, že je čas vám poďakovať. V nedeľnom čítaní zo slávnosti Pánovho Krstu budeme počuť, alebo ste už počuli, Petrove slová, že Boh nerobí rozdiely medzi ľuďmi, ale on každého kto má pred ním bázeň a koná spravodlivo prijíma. My ľudia zatiaľ natoľko dokonalí nie sme. Robíme rozdiely a vytvárame medzi sebou nové a nové hranice. Hovoríme o potrebe ochrany a zachovania národa, jeho tradícií a pokojne nechávame bezbranných jednotlivcov umierať. Môže nám to občas pripadať neúnosné a chmúrne. A vzdychneme si frázou: „Svet je zlý“… A práve to je ten moment, kedy môžme spozorovať že zažiarilo svetlo. Svet? Svetskosť? Boh premohol svet. Boh nerobí rozdiely a jeho súd je spravodlivý. Boh v človeku sa vtedy hlasno ozýva. Boh v človeku vtedy pozýva k spravodlivosti. A čo iné je konať spravodlivo, ako uznať, že svet potrebuje poznávať Boha a jeho slovo a žiť podľa tohto Slova, pretože nás učí väčšej láske. Učí nás búrať predsudky a mazať rozdiely. A vy milovaní ste mi veľkým vzorom v láske. Veď ktorá farnosť, ktorá komunita by nepotrebovala pár eur naviac na opravu čohosi, na pomoc chudobným, na úžasné plnohodnotné aktivity pre deti, mládež, dospelých, či seniorov? A vy rok čo rok pretvárate teóriu slov sv. Petra na realitu, keď nerobíte rozdiely medzi našimi a tými ostatnými. Stávate sa podobní Tomu, ktorý všetkých spravodlivých prijíma rovnako. Vaša nemalá podpora misií skrze neustále modlitby je pre ktoréhokoľvek misionára obrovskou posilou. A finančná zbierka, ktorú každoročne robíte pociťujú veriaci v mnohých krajinách sveta na vlastnej koži. Tento rok máme tú milosť u nás na Kube. Vo farnosti Svätej Lucie ste už teraz zapísaní v srdciach veriacich ale i neveriacich, ktorí sa zúčastňujú na niektorých aktivitách farnosti. Viem, že Boh má pre Vás pripravené niečo lepšie a ani v najmenšom Vás o to nechcem týmto tu ukrátiť. Preto každému ďakujem osobitne ako anonymnému darcovi. V mene nás verbistov pracujúcich na Kube, ktorí sa tu neraz iba nemo a nemohúco prizeráme utrpeniu a krivdám dejúcich sa na bežných Kubáncoch, v mene veriacich z farnosti Svätej Lucie a v neposlednom rade aj v mene neveriacich z farnosti Svätej Lucie, ktorých som spomenul vyššie, vyslovujem každému kto sa akýmkoľvek spôsobom zapojil do misijného jarmoku alebo len vyslovil modlitbu na úmysel misií na Kube, jedno veľké zborové ĎAKUJEM (Teda vlastne radšej GRACIAS…). Budeme pamätať na Vás, našich dobrodincov, pri našich modlitbách. Všetkým Vám žehnám + a dodávam vrúcne objatie. Keby si ho niekto chcel vybrať osobne tak ma môže zastihnúť na fare (teda cez deň ako kedy, ale v noci tam prespávam). Adresa je: Gertrudis 101, medzi druhou a treťou ulicou (entre 2da y 3ra), La Víbora, mestská časť Diez de Octubre, Havana. Rád vás ponúknem kubánskou kávou ak sa zastavíte. A keby nie, tak sa možno zastavím na kávu ja u Vás, v lete, keď prídem na normálnu dovolenku. Ešte raz vďaka za modlitby a obrovskú podporu, ktorú ste pre nás vyzbierali. Všetkých vás zverujem pod ochranu patrónky Kuby Panny Márie Lásky a žehnám Vám + v láske Trojjediného Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého.

P. Michal, SVD

Kalvárske hlasy