Sviatosť manželstva

Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života a ktorá svojou prirodzenou povahou je zameraná na dobro manželov, ako aj na plodenie a výchovu detí, Kristus Pán povýšil medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti. Preto medzi pokrstenými nemôže jestvovať platná manželská zmluva bez toho, aby zároveň nebola sviatosťou. Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a nerozlučiteľnosť, ktoré v kresťanskom manželstve z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť (KKC 1055, 1056).“

POKYNY NA UZAVRETIE MANŽELSTVA V NAŠEJ FARNOSTI

• Dátum a čas sobáša si snúbenci prídu osobne dohodnúť na farský úrad v čase úradných hodín najmenej 3 mesiace pred plánovaným termínom. Tu platí, vzhľadom na veľké množstvo sobášov v našej farnosti, že kto skôr príde, môže si vybrať dátum a hodinu sobáša.

• Po rezervovaní dátumu a času sú snúbenci povinní priniesť nasledujúce dokumenty:
1.) Krstné listy, ktoré si vyzdvihnú na farskom úrade, kde boli pokrstení – nesmú byť staršie viac ako pol roka. Pokiaľ je niektorý zo snúbencov pokrstený v mieste konania sobáša, krstný list netreba nosiť.
2.) Potvrdenie o absolvovaní predmanželskej náuky. Tieto náuky si možno vykonať tu v našej farnosti (pozri tu: Predmanželská príprava ). Rovnako si možno vykonať náuky aj mimo našej farnosti. Vtedy treba priniesť doklad o ich absolvovaní.
3.) Pokiaľ obaja snúbenci bývajú mimo dekanátu Nitra (Nitra Horné mesto, Dolné mesto, Chrenová, Klokočina, Kalvária, Janíkovce, Nitrianske Hrnčiarovce, Dolné Krškany, Drážovce), musí aspoň jeden zo snúbencov priniesť potvrdenie o prepustení z farnosti, na území ktorej skutočne býva (ide o tzv. kánonické bydlisko), teda nie z miesta kde má trvalé bydlisko, pretože trvalé bydlisko sa nemusí zhodovať s miestom skutočného pobytu.
4.) Nahlásiť sobáš na matrike Mestského úradu Nitra, kde obdržíte tlačivo štátnej sobášnej zápisnice. Matrikou overenú štátnu zápisnicu je potrebné priniesť na farský úrad aj s rodnými listami, lístkom s menami a rodnými číslami svedkov (po sobáši bude farským úradom štátna zápisnica doručená na matriku, kde vám bude po desiatich dňoch vydaný sobášny list a vrátené rodné listy).
5.) Ak sú žiadatelia o sviatosť manželstva už civilne zosobášení, je potrebné priniesť aj sobášny list.

• Pokiaľ je jedna stránka nepokrstená alebo je iného vyznania, je potrebné čo najskôr spísať na farskom úrade, kde sa sobáš nahlasuje, žiadosť na Rímskokatolícky biskupský úrad o povolenie sobáša. Táto žiadosť (tzv. dišpenz) sa spisuje pred dvomi svedkami, ktorých si privedú snúbenci so sebou (resp. dopredu telefonicky požiadajú, aby týchto svedkov zabezpečil kňaz).

• Snúbenci nemajú starosť o zabezpečenie upratovania, výzdoby a iných nákladov spojených s ich sobášom (ako je osvetlenie, ozvučenie a pod.), ale iba prispievajú svojim milodarom na tieto náklady.

• Organisti, ktorí tradične hrávajú pri sobášnych obradoch v našom sú manželia Stýbloví. Rovnako si môžu navrhnúť aj svojho vlastného organistu, ak takého majú či už v rámci rodiny, príp. niekoho blízkeho známeho.

• Výška príspevku za priestory a servis nie je stanovená. Nakoľko však štát ani samospráva nefinancujú prevádzku kostola, pastoračného centra a farského úradu, je vecou spravodlivosti a slušnosti, aby sa farníci, čiže aj  snúbenci, podieľali na nákladoch kostola, odmene pre organistov a kostolníka primeraným milodarom.

• Viac informácií dostanú snúbenci osobne pri návšteve na farskom úrade, počas úradných hodín, alebo telefonicky.

Kalvárske hlasy