Podporte nás

Drahí naši priaznivci!

Ďakujem Vám, že ste si klikli na tento odkaz. Na tejto stránke sa nachádzajú dva rôzne čísla účtov našej farnosti (s príslušnými QR kódmi na uľahčenie prevodu cez mobilné aplikácie).

Účet na podporu farnosti slúži na bežnú prevádzku nášho kostola a aktivít našej farnosti. Medzi finančné náklady kostola patria: výdavky spojené s vysluhovaním sviatostí, výzdobou a upratovaním kostola, energiami, tlačovinami, dezinfekciou, informačnými letákmi a farskou administratívou, údržba a opravy kostola a  farského pastoračného centra. Náš kostol je národnou kultúrnou pamiatkou. Keďže má svoje roky, s tým súvisia aj nevyhnutné opravy.

V rámci pastoračných aktivít v našej farnosti fungujú rôzne spoločenstvá, zabezpečujeme pomoc odkázaným farníkom, vykonávame pastoráciu v nemocnici a na rómskej škole, v priebehu celého roka organizujeme spoločne mnohé aktivity, ktorými sa snažíme udržiavať spoločnú vieru a duchovný život.

Naša farnosť má tú česť byť zároveň pútnickým miestom ašpirujúcim na status diecéznej svätyne. Akékoľvek pozvánky na púte a akcie sa organizujú v mene Farnosti Nitra – Kalvária, čím napomáhame rozvoju kultúrneho i duchovného dedičstva nášho mesta i národa. Vaším príspevkom na tento účet sa spolupodieľate aj na týchto aktivitách.

Účet na obnovu Kalvárie sa týka zastavení krížovej cesty, okolia mariánskeho chrámu, lurdskej jaskyne a iných pietnych objektov nachádzajúcich sa na území našej farnosti. Naše miesto je obľúbenou a vyhľadávanou lokalitou na oddych i modlitbu. Jeho údržba i obnova je plne v našej réžii. Nechceme udržiavať len status quo tohto posvätného miesta, ale aj zveľaďovať ho. Nakoľko sa po dlhé roky nepodarilo majetkovo vysporiadať napríklad vlastníctvo kaplniek, máme zamedzenú cestu k eurofondom, resp. iným zdrojom z verejného financovania. Preto údržba, obnova i zveľaďovanie miesta je financovaná z vlastných zdrojov. Vízie máme aj do najbližšieho obdobia. Konkrétne ide o plán obnovy kaplniek pred poľným oltárom, rekonštrukcie krížovej cesty, skrášlenie sakrálneho priestoru poľného oltára a vytvorenia mariánskeho zátišia zdobeného sochou Panny Márie Gualdalupskej. Ak by ste ich chceli podporiť, môžete tak spraviť práve na účet „Obnovy Kalvárie“.

Drahí priatelia, ďakujeme Vám za akúkoľvek formu podpory. Bez tej finančnej by to nešlo. Na nezaplatenie je však pre nás Vaša angažovanosť a ochota pomôcť manuálne a pastoračne. Váš vklad srdca dodáva  našej farnosti to, čo tu mnohí hľadajú i nachádzajú: vrúcne prijatie, pocit bezpečia a vedomie Božej prítomnosti.

Zo srdca Vám ďakujem a žehnám

Páter Ján, správca farnosti

FARNOSŤOBNOVA KALVÁRIE
SK63 0900 0000 0002 3003 4660

SK94 0200 0000 0040 4432 2851

Kalvárske hlasy