Púte na Nitrianskej Kalvárii

Výročné púte

Tradícia organizovania výročných púti k Matke Božej (15. augusta) na Nitriansku Kalváriu siaha do roku 1766. Ich úmysel súvisel s vďačnosťou za dobročinnosť biskupa Jána Gustíniho, ktorý hmotne zabezpečil chudobnú Nitru. Podaroval mestu budovu, nakoľko mesto nedisponovalo vlastnou radnicou. Zástupcovia mesta sa schádzali v byte primátora do roku 1765. Veriteľom zaplatil z vlastných prostriedkov 1229 zlatých, ktoré im mesto dlhovalo. Biskup Gustíni odpustil mestu 550 zlatých, ktoré si mesto od neho požičalo na postavenie dreveného mosta cez rieku Nitra. Biskup dal tiež vydláždiť aj priestory mestskej tržnice. Odpoveďou členov mestského magistrátu i samotných mešťanov bol záväzok každoročnej púte na sviatok Nanebovzatia Panny Márie do Kostola Matky Božej na Kalvárii. Istým spôsobom sa vďačnosť veriacich vždy spájala s poďakovaním sa Bohu za jeho pomoc v ťažkostiach a dobrodenia. Pútnici ďakovali Bohu za dar starostlivej Matky Márie, pod ktorej ochranný plášť zverovali seba i svojich najbližších.   

Kostol nadobúdal čoraz viac povesť pútneho kostola, kde mnohí pútnici prichádzali s nábožným úmyslom k svätej spovedi. Napomáhala tomu aj služba kňazov, ktorí na kalvárskom vršku boli vyčlenení práve pre túto službu.

Výročné púte k Matke Božej Nitrianskej, ktoré sa organizujú každoročne v súvislosti so slávnosťou Nanebovzatia Panny Márie, pokračujú až do dnešného dňa. Pútnici prichádzajú súkromne, či v organizovaných skupinách v priebehu celého liturgického roka.

O atmosfére výročnej púte z roku 2019 si môžete pozrieť video tu:

http://www.cetv.sk/index.php/publicistika/item/4871-region-marianska-put-aj-s-misijnym-krizom-s-relikviami

Fatimské soboty

Medzi veriacimi sú obľúbené prvé soboty v mesiaci, kedy sa veriaci zúčastňujú na tzv. fatimskej pobožnosti (o 9:00 hod.) . Po nej sa slávi sv. omša, počas ktorej slávnostný kazateľ prednesie homíliu týkajúcu sa určitého aspektu mariánskej spirituality.

„Malá Matka Božia“

Rovnako obľúbenou príležitosťou je deň spomienky na Narodenie Panny Márie (8. september). Slávenie tejto mariánskej spomienky znásobila skutočnosť, že ide o deň založenia Spoločnosti Božieho Slova, ktorej členovia na Nitrianskej Kalvárii pôsobia. Pre rehoľnú rodinu verbistov je tento deň spojený so skladaním a obnovovaním rehoľných sľubov.D

Duchovné puto s pápežskou bazilikou

Príbeh tohto mariánskeho miesta pokračuje ďalej, keď v roku 2017 dekrétom Apoštolskej Penitenciárie získal kostol Nanebovzatia Panny Márie v Nitre duchovné spojenie s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme a s ním súvisiace privilégia možnosti získania úplných odpustkov (odpustkov pre seba) vždy, keď prídu do kostola v Nitre na Kalvárii z dôvodu nábožnosti ako pútnici v skupine. Jednotliví návštevníci tohto kostola tu môžu získať úplné odpustky v uvedených dňoch:

Na všetky Slávnosti Panny Márie, teda:

1. januára – Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

15. augusta – Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie – titulárny sviatok nášho farského kostola

15. septembra – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska

8. decembra – Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Ďalej 5. augusta – v deň Výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme – titulárny sviatok pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore a raz do roka v jeden deň, ktorý si ľubovoľne zvolí každý jednotlivý veriaci.

Čítaj viac tu.

Kalvárske hlasy