Sviatosť zmierenia (spoveď)

Pondelok: 6:15 – 6:30
18:45 – 19:00
Utorok: 6:15 – 6:30
18:45 – 19:00
Streda: 6:15 – 6:30
18:45 – 19:00
Štvrtok: 6:15 – 6:30
18:45 – 19:00
Piatok: 6:15 – 6:30
18:45 – 19:00
Sobota: 6:15 – 6:30
18:45 – 19:00
Nedeľa: 6:45
8:45
10:15

Spovedáve vždy 15 minút pred sv. omšou, v prípade potreby spovedáme aj počas sv. omše.

Chorých spovedáme v prvopiatkovom týždni, nahlásiť ich môžete na farskom úrade alebo v sakristii osobne, telefonicky alebo emailom.

V prípade potreby dlhšieho rozhovoru s kňazom je lepšie si dopredu dohodnúť osobné stretnutie (osobne, telefonicky alebo cez email).

„Tí, čo pristupujú k sviatosti pokánia, dostávajú od Božieho milosrdenstva odpustenie urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ranili a ktorá sa láskou, príkladom a modlitbami pričiňuje o ich obrátenie.“ „Nový život, ktorý sme dostali vo sviatostiach uvádzania do kresťanského života, neodstránil krehkosť a slabosť ľudskej prirodzenosti ani náklonnosť na hriech, ktorú tradícia nazýva žiadostivosť (concupiscentia) a ktorá zostáva v pokrstených, aby sa s pomocou Kristovej milosti osvedčili v boji kresťanského života. Je to boj o obrátenie s cieľom dosiahnuť svätosť a večný život, do ktorého nás Pán neprestajne povoláva.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1422 a 1426)

Dôležité informácie o sviatosti pokánia je možné nájsť v kánonoch 959-997 Kódexu kánonického práva.

Prijatie sviatosti pokánia si vyžaduje dôkladnú prípravu. O sviatosti pokánia sa viac dozviete v Katechizme katolíckej Cirkvi.Sväté omše

Kalvárske hlasy

Partner projektu „Obnova Kalvárie“

Kalvársky e-shop