Vysluhovanie sviatostí

Krst

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu (vitae spiritualis ianua), ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam. Krstom sme oslobodení od hriechu a znovuzrodení ako Božie deti, stávame sa Kristovými údmi, sme začlenení do Cirkvi a dostávame účasť na jej poslaní (KKC 1213).

Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 849-879 Kódexu kánonického práva

Na predkrstnej náuke sa musia dostaviť rodičia i krstní rodičia.

Krst detí

Podmienky krstu dieťaťa

Kán. 867 – § 1. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili.
§ 2. Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť.
Kán. 868 – § 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:
1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;
2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.
§ 2. Dieťa katolíckych, ba aj nekatolíckych rodičov sa v nebezpečenstve smrti dovolene krstí aj proti vôli rodičov.

Požiadavky na krstného rodiča podľa Kódexu kanonického práva (KKP, kán. 874). 
§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.

§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

• Pred krstom odporúčame rodičom aj krstným rodičom prijať sviatosť zmierenia. Ak rodičia dieťaťa nie sú sviatostne sobášení, ochotne im vyjdeme v ústrety pri náprave ich manželstva.

Krst dospelých

V prípade krstu dospelého je potrebné absolvovať tzv. katechumenát. Pre prípravu dospelých na prijatie sviatosti krstu je potrebné nahlásiť sa na farskom úrade. Počas katechumenátu sú kandidátovi na krst vysvetlené pravdy viery a morálky, sviatostného kresťanského života. Prípravu dospelých na sviatosť krstu začíname v oktróbri 2021. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom tohto formulára:

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok „sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti. Veď pokrstených „sviatosť birmovania dokonalejšie spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou Ducha svätého, takže sú ako praví Kristovi svedkovia väčšmi povinní šíriť a brániť vieru slovom i skutkom.“ (KKC, 1285)

Dôležité informácie o sviatosti birmovania je možné nájsť v kánonoch 879-896 Kódexu kánonického práva.

Príprava dospievajúcich na birmovku

Prihlásiť sa môžu sa mladí vo veku od 9. ročníka ZŠ (resp. kvarty na 8-ročnom gymnáziu) a starší.

Dospelí sa môžu pripravovať na prijatie sviatosti birmovania spolu s katechumenmi, ktorí sa pripravujú na krst. Bližšie informácie osobne alebo telefonicky.
Termín birmovky: podľa dohovoru s BÚ v Nitre. Príprava trvá 1-2 roky podľa účasti a pripravenosti birmovancov.

Príprava dospelých na birmovku

Dospelý, ktorý ešte neprijal sviatosť birmovania, môže sa pripraviť na jej prijatie spolu s kandidátmi na krst v príprave zvanej katechumenát. Príprava prebieha od septembra do Veľkej noci. Viac informácií telefonicky alebo osobne. Prípravu dospelých na sviatosť krstu začíname v oktróbri 2022. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom tohto formulára:

Sviatosť eucharistie

„Aby sa najsvätejšia Eucharistia mohla vysluhovať deťom, vyžadujú sa od nich dostačujúce vedomosti a dôkladná príprava, tak aby primerane svojim schopnostiam chápali Kristovo tajomstvo a s vierou a nábožne mohli prijať Pánovo telo. Je povinnosťou predovšetkým rodičov a ich zástupcov, ako aj farára postarať sa, aby sa deti po dosiahnutí používania rozumu náležite pripravili a čo najskôr sa po predchádzajúcej sviatostnej spovedi občerstvili týmto božským pokrmom; úlohou farára je aj dozerať, aby k svätému prijímaniu nepristupovali deti, ktoré nedosiahli používanie rozumu alebo ktoré nepovažuje za dostatočne pripravené.“ (kánon 913-914, Kódex kánonického práva)

Dospelý, ktorý ešte neprijal sviatosť eucharistie, môže sa pripraviť na jej prijatie spolu s kandidátmi na krst a birmovku v príprave zvanej katechumenát. Príprava prebieha od septembra do Veľkej noci. Viac informácií telefonicky alebo osobne. Prípravu dospelých na sviatosť eucharistie začíname v oktróbri 2021. Záujemcovia sa môžu zaregistrovať prostredníctvom tohto formulára:

Pomazanie nemocných

Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba povzbudzuje ich, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovym utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu. (KKC, 1499)

Pomazanie chorých sa môže udeliť veriacemu, ktorý sa v dôsledku choroby alebo staroby začína ocitať v nebezpečenstve smrti. Môže sa opakovať, ak sa chorému zhorší zdravotný stav.

Pomazanie je vhodné prijať i v prípade odchodu do nemocnice z dôvodu vážneho zdravotného stavu alebo pri vážnom lekárskom zákroku. Treba sa vyhnúť istému strachu, že ide o „rozlúčku so životom“, čo navodzoval dávnejší názov tejto sviatosti „posledné pomazanie“.

Sviatosť vysluhujeme: 
Individuálne – doma alebo v nemocnici. O jej udelenie môžete požiadať v našej farnosti osobne, telefonicky alebo emailom.
Hromadne – vysluhujeme pomazanie chorých počas svätej omše na Svetový deň chorých (11. februára). Vtedy ho môže prijať každý, kto dovŕšil 60. rok života, alebo sa nachádza v ťažkom zdravotnom stave.

Prosíme, aby ste k chorému zavolali kňaza čím skôr a nečakali, kým bude v bezvedomí. Veď práve táto sviatosť prináša chorému pokoj, silu a odvahu na premáhanie bolesti a ťažkostí a môže pripraviť jeho srdce pokáním a dôverou.

Kňazstvo

Posvätný stav (Ordo) je sviatosť, vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát), (KKC 1536).

Manželstvo

„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, zamerané svojou prirodzenou povahou na dobro manželov a na plodenie a výchovu detí, povýšil Kristus Pán medzi pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ (Katechizmus katolíckej Cirkvi, 1601)

  Dôležité informácie o podmienkach slávenia krstu je možné dozvedieť sa v kánonoch 1055-1165 Kódexu kánonického práva.

Termín sobáša je potrebné na farskom úrade nahlásiť aspoň 3 mesiace dopredu.

Pred nahlásením sobáša treba na farskom úrade predložiť:

Krstné listy ženícha a nevesty-nie staršie, ako 6 mesiacov (vydá im ho farský úrad v mieste ich krstu), a doklad o absolvovaní prípravy na manželstvo-na túto prípravu sa možno nahlásiť i na fare.

Až potom bude so snúbencami dohodnutý termín sobáša.

Následne si snúbenci na tunajšom matričnom úrade vybavia žiadosť o uzavretie manželstva, kde obaja predložia: svoje občianske preukazy, svoje rodné listy a nahlásia tam tiež údaje o svedkoch sobáša (mená a rodné čísla). Svedkovia majú byť dvaja a plnoletí.

Túto vyplnenú žiadosť, rodné listy a údaje o svedkoch potom snúbenci prinesú na farský úrad.

Termíny a čas stretnutia na vybavovanie potrebných dokumentov si dohodnite s kňazom dopredu telefonicky, aby ste predišli dlhšiemu čakaniu počas úradných hodín.

Príprava na manželstvo

Spoločná víkendová príprava snúbencov v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra) sa koná pod vedením kňazov a tiež manželov, ktorí sú pre túto službu pripravení nitrianskou diecézou. Táto príprava trvá dva dni (sobota a nedeľa), a to v nasledujúcich termínoch:

V roku 2021:

18. – 19. septembra 2021 – maximálny počet prihlásených je 30 párov

Na túto prípravu prijímame prednostne tých snúbencov, ktorí sa budú sobášiť v kostoloch nitrianskeho dekanátu a tiež v susediacich dekanátoch Lužianky, Močenok a Vráble.

Ďalšie kurzy prípravy na manželstvo v Nitre-viď nižšie

Je nanajvýš vhodné, aby sa príprava konala aspoň 6 týždňov pred plánovanou svadbou!

Zároveň prosíme snúbencov, aby sa pokúsili absolvovať predmanželskú prípravu podľa možnosti trochu v predstihu: Napr. v januári býva obvykle menej nahlásených párov (15-20 párov), a následne v marci sa kapacita veľmi rýchlo naplní.


Registrácia účastníkov prípravy je v sobotu od 8.30 hod.

Poplatok na osobu je 15,-€ (občerstvenie, režijné náklady…), platí sa pri registrácii.
 

V sobotu bude príprava v čase 9.00-12.00 a popoludní v čase 14.00-18.00 hod.

V nedeľu bude príprava v čase 13.00-17.00 hod.

Tento rámcový program prípravy bude niekoľko dní pred samotnou prípravou zverejnený tiež na tejto stránke farnosti v hlavnej sekcii „Nástenka“.

Účasť je povinná počas oboch dní.

Na záver účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní predmanželskej prípravy.

Na prípravu sa treba dopredu prihlásiť mailom na adrese farnosti „nitrakalvaria@svd.sk“. Je treba nahlásiť:

– meno a priezvisko oboch snúbencov (meno a priezvisko je treba uviesť s dĺžňami a mäkčeňmi!),

– dátum ich narodenia (pre rýchle vypísanie tohto dátumu do potvrdenia o absolvovaní kurzu)

– tiež telefónne číslo jedného z nich.

Prosíme účastníkov prípravy, aby si priniesli pero na písanie.

O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.

Ďalšie kurzy prípravy na manželstvo v našom Exercičnom dome v Nitre na Kalvárii (s možnosťou ubytovania a s vlastným časovým rozvrhom) organizuje páter Ján Štefanec SVD. Termíny príprav nájdete na linku:

https://www.verbisti.sk/exercicny-dom-centrum-spirituality/

Pozri tiež: príprava na manželstvo v Univerzitnom pastoračnom centre v Nitre na http://www.upcnitra.sk/. (Sekcia: Aktivity / Ars Amandi…)

a v Univerzitnom pastoračnom centre v Mlynskej Doline v Bratislave:

https://www.upc.uniba.sk/predmanzelska-priprava/

Kalvárske hlasy