Centrum Skalka

Cieľom občianskeho združenia Centrum Skalka je vytvoriť OáZu v meste v rodinnej atmosfére a dôvere pre všetkých. Zameriava sa na prácu s rodinami, deťmi, mládežou, dospelými i seniormi.

Cieľom združenia je umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev medzi deťmi, mladými, dospelými ale aj seniormi.

Ponúka programy pre rodiny s deťmi:

  • programy pre deti predškolského veku so zameraním na rozvoj osobnosti dieťaťa, na adaptáciu dieťaťa na nové prostredie, na prirodzené včlenenie do kolektívu
  • vedenie a sprostredkovanie voľnočasových aktivít pre deti a mládež v oblasti jazykov, spoločenských vied, estetiky, etiky, vedy a techniky, telesnej výchovy a športu,
  • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výletov a táborov, zahraničných pobytov, vzdelávacích programov,
  • organizovanie seminárov o zdravom životnom štýle v duchu kresťanskej výchovy,
  • kurzy pre tehotné ženy a podpora dojčenia,
  • pomoc rodinám v oblasti výchovy a vzdelávania detí, ako aj pri riešení problémov,
  • podpora vzdelávania rodín, manželov, detí a mládeže,
  • rozvíjať sociálne zručnosti rodičov, aby sa v budúcnosti mohli úspešne uchádzať o pracovné miesto,
  • vytvoriť priestor pre viacgeneračnú komunikáciu,
  • odborné poradenstvo, poskytovať priame a sprostredkované služby najmä v sociálnom, právnom a psychologickom poradenstve, v sociálnoprávnej ochrane, v informačno-komunikačnej a výchovno – vzdelávacej oblasti.

Centrum Skalka sa snaží sprístupniť i handicapovaným deťom a vytvoriť priestor pre ich integráciu, sprostredkovať rodičom handicapovaných detí stretnutia s ľuďmi s rovnakými problémami. Organizuje a sprostredkováva aj voľno časové aktivity pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Vytvára priestor pre osamelých rodičov na získavanie nových sociálnych zručností.

Pre viac informácii navštívte www.centrumskalka.sk

Kalvárske hlasy