Centrum Skalka

Cieľom občianskeho združenia Centrum Skalka je vytvoriť OáZu v meste v rodinnej atmosfére a dôvere pre všetkých. Zameriava sa na prácu s rodinami, deťmi, mládežou, dospelými i seniormi.

Cieľom združenia je umožniť neformálne stretnutia, výmenu skúseností a nachádzanie nových priateľstiev medzi deťmi, mladými, dospelými ale aj seniormi.

Ponúka programy pre rodiny s deťmi:

  • programy pre deti predškolského veku so zameraním na rozvoj osobnosti dieťaťa, na adaptáciu dieťaťa na nové prostredie, na prirodzené včlenenie do kolektívu
  • vedenie a sprostredkovanie voľnočasových aktivít pre deti a mládež v oblasti jazykov, spoločenských vied, estetiky, etiky, vedy a techniky, telesnej výchovy a športu,
  • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, výletov a táborov, zahraničných pobytov, vzdelávacích programov,
  • organizovanie seminárov o zdravom životnom štýle v duchu kresťanskej výchovy,
  • kurzy pre tehotné ženy a podpora dojčenia,
  • pomoc rodinám v oblasti výchovy a vzdelávania detí, ako aj pri riešení problémov,
  • podpora vzdelávania rodín, manželov, detí a mládeže,
  • rozvíjať sociálne zručnosti rodičov, aby sa v budúcnosti mohli úspešne uchádzať o pracovné miesto,
  • vytvoriť priestor pre viacgeneračnú komunikáciu,
  • odborné poradenstvo, poskytovať priame a sprostredkované služby najmä v sociálnom, právnom a psychologickom poradenstve, v sociálnoprávnej ochrane, v informačno-komunikačnej a výchovno – vzdelávacej oblasti.

Centrum Skalka sa snaží sprístupniť i handicapovaným deťom a vytvoriť priestor pre ich integráciu, sprostredkovať rodičom handicapovaných detí stretnutia s ľuďmi s rovnakými problémami. Organizuje a sprostredkováva aj voľno časové aktivity pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín. Vytvára priestor pre osamelých rodičov na získavanie nových sociálnych zručností.

Pre viac informácii navštívte www.centrumskalka.sk

Kalvárske hlasy

Partner projektu „Obnova Kalvárie“

Kalvársky e-shop