Služba: Mobilizácia dobra

Drahí farníci,

vzhľadom na komplikovanú situáciu spôsobenú COVID – 19 je potrebné, aby sme ešte viac ako inokedy pestovali v sebe kultúru lásky a solidarity. Mať pozorné oko a súcitné srdce je isto prejavom Božieho pôsobenia v nás, no bez našej aktívnej spolupráce by sa stali len premrhanou šancou meniť svet na Božie kráľovstvo.

S každým dňom sa dá predpokladať, že samotný vírus, preventívne opatrenia, alebo hoc aj samotný strach z nákazy bude niektorých držať za zatvorenými dverami vlastných príbytkov. Práve v tejto situácii prichádza na rad náš postoj spolupatričnosti a kresťanskej ochotnej lásky. V prípade, žeby ste Vy sami nemohli byť nápomocnými v gestách pomoci voči núdznym, neváhajte nás kontaktovať, resp. dať na nás kontakt tým, čo sa ocitli v karanténe, alebo pre vek či chorobu sú rizikovou skupinou, ktorá na seba musí dávať pozor.

Týmto chceme ponúkame bezplatnú nákupnú službu (prirodzene si finančné náklady za samotný nákup platí záujemca o nákup sám). Sme ochotní nakúpiť potraviny, lieky a hygienické potreby. Cieľom nie je suplovať rodinu, ktorá je povinná sa o svojich najbližších postarať, ale vzhľadom na komplikovanosť rodinných pomerov rozumieme, že niekedy je potrebné mať niekoho, na koho sa dá obrátiť.

Ak ľuďom odkázaným na pomoc nemôžete pomôcť priamo Vy, spokojne im odovzdajte kontakt na farský úrad Nitra – Kalvária: Telefonický kontakt – 0950 233 140.

Do ďalších dní nám vyprosujem pomoc Božiu a ochranu našej Nebeskej Matky.

Páter Igor

Kalvárske hlasy