Nedeľný príhovor pátra Igora

Jedna krásna legenda hovorí o kráľovi, ktorý sa rozhodol oceniť najvýznamnejšieho človeka svojho kráľovstva. V ten slávnostný deň sa na nádvorí paláca zhromaždilo veľké množstvo ľudí. Kráľov radca predstavil 4 kandidátov, z ktorých si mal kráľ vybrať jedného, ktorého poctí významným ocenením.

Prvou osobou bol bohatý filantrop, ktorý si dobrú povesť vyslúžil vďaka svojmu dobročinnému úsiliu, keď chudobným rozdal veľkú časť svojho bohatstva.

Druhou osobou bol slávny lekár, ktorý mnohé roky vo svojej vernej a oddanej službou pomáhal najzraniteľnejším obyvateľom kráľovstva.

Treťou osobou bol významný sudca, ktorý vďaka svojej múdrosti a spravodlivosti vykonal mnoho rozhodnutí v prospech tých, ktorí sa nevedeli brániť.

Štvrtou osobou bola staršia žena. Kráľ zostal zaskočený a trochu zmätený z jej prítomnosti, pretože navonok pôsobila dosť nevýrazne. Sotva vyzerala ako niekto, kto by mal nosiť ocenenie najvýznamnejšieho človeka kráľovstva. Spýtal sa preto svojho radcu: „Kto je tá žena?“ Kráľov radca odpovedal: „Pán, môj kráľ, vidíte filantropa, lekára a sudcu? Ona bola ich učiteľkou!“

Zväčša to tak býva. Za významnými ľuďmi stoja nenápadní hrdinovia, ktorých hodnotu si málokto uvedomí. Aj nám často chýba vedomie hodnoty ľudí v našom okolí a význam okolností, v ktorých sa nachádzame.

Priatelia, myslím, že by nás veľmi prekvapilo, keby sme vedeli, ako často nedokážeme postrehnúť Kristovu prítomnosť, tak ako to nedokázali ani emauzkí učeníci, keď nerozpoznali v cudzincovi Ježiša Krista, ktorého oplakávali.

  • Rovnako sa môže stať aj nám, že sa nám situácie nášho života zdajú príliš všedné na to, aby sme si uvedomili ich výnimočnosť a milosť, ktorú v sebe ukrývajú.
  • Naše stereotypné povinnosti sa môžu zas naoko javiť ako bezvýznamné, no pritom neexistuje nič šľachetnejšie ako naplniť ich po samý okraj láskou.
  • Niekedy uprostred ťažkostí a výziev života pozabudneme, že tým, ktorí milujú Boha, môžu tieto poslúžiť na naše posvätenie, požehnanie a budovania charakteru.
  • V členoch rodiny, priateľoch, susedoch a kolegoch – teda v tých, s ktorými sme v dennodennom kontakte, môžeme adorovať Boha, pretože  ukrývajú obraz Boha, na ktorý boli stvorení. No dokonca i vlastné deti sa nám popri povinnostiach či záľubách môžu stať prehliadnuteľné, kvôli čomu im zabudneme venovať svoj najkvalitnejší čas.
  • A napokon v núdzi a biede sveta, nech už má akúkoľvek podobu, môžeme odhaliť tajomne ukrytú prítomnosť Krista, pretože on sám, ktorý je Pravda, to prisľúbil.

Nasledujúca pieseň je modlitbou Matky Terezy, vďaka ktorej môžeme nahliadnuť do hĺbky jej srdca. Táto modlitba je vyznaním, kde všade na cestách svojho života stretávala Ježiša, ktorého túžila milovať. Keďže poznáme život Matky Terezy, vieme, že obetná láska často nie je príjemná. Preto si myslím, že keď Matka Tereza písala túto modlitbu, išlo jej skôr o to, aby si ona sama pripomenula, čo v jej živote má skutočnú hodnotu a kde všade môže objať Boha.

Tu je text jej modlitby (jej zhudobnenú verziu si môžete pozrieť na tomto linku).

Ježiš je Slovo, ktoré treba vypovedať.

Ježiš je Pravda, ktorú treba povedať.

Ježiš je Cesta, ktorú treba prejsť.

Ježiš je Svetlo, ktoré má svietiť.

Ježiš je Láska, ktorú treba milovať.

Radosť, s ktorou sa máme deliť.

Ježiš je Obeta, ktorú treba ponúknuť.

Ježiš je Pokoj, ktorý treba darovať.

Ježiš je Chlieb Života, ktorý treba jesť.

Ježiš je Hladný, ktorého treba nasýtiť.

Smädný, ktorého treba napojiť.

Ježiš je Nahý, ktorého treba obliecť.

Bezdomovec, o ktorého sa treba postarať.

Ježiš je Chorý, ktorého treba uzdraviť.

Osamelý, ktorého treba milovať.

Ježiš je Maličký, ktorého treba objať.

Ježiš je Slepý, ktorého treba viesť.

Ježiš je Nemý, s ktorým treba hovoriť.

Zmrzačený, s ktorým treba ísť.

Prostitútka, ktorú treba odstrániť z nebezpečenstva a ujať sa jej.

Ježiš je Väzeň, ktorého máme navštíviť.

Nechcený, ktorého treba chcieť.

Ježiš je Malomocný, ktorému treba umyť rany.

Je Žobrák, ktorému treba darovať úsmev.

Ježiš je Pijan, ktorému treba načúvať.

Ježiš je Narkoman, ktorého sa treba ujať.

Starec, ktorému treba poslúžiť.

Pre mňa je Ježiš môj Boh,

Ježiš je môj manžel,

Ježiš je môj život,

Ježiš je moja jediná láska,

Ježiš je moje Všetko vo Všetkom,

Ježiš je moje Všetko.

Drahí priatelia, ak nám to čas dovolí, skúsme aj my dnešný deň zostaviť svoju vlastnú modlitbu s menami a situáciami, v ktorých aj nám Boh prichádza v ústrety. Za týchto Božích poslov môžete napísať svoju modlitbu na našej farskej stránke v sekcii eKostol. Budeme sa za nich modliť počas štvrtkovej adorácie a obetujeme za nich sv. omšu v sobotu o 10,00.

Do ďalších dní Vám žehná

Páter Igor

Kalvárske hlasy