Príprava dospelých na sviatosť sv. prijímania a birmovania

Každoročne náš nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák počas slávnosti Zoslania Ducha Svätého v nitrianskej katedrále – Bazilike sv. Emeráma udeľuje sviatosť birmovania dospelým birmovancom, mužom aj ženám z viacerých farností diecézy.

Na našej ceste kráčania s Bohom mohli byť rôzne dôvody, kvôli ktorým viacerí z nás nepristúpili k sviatosti prijímania alebo birmovania. Preto by sme chceli v našej farnosti vytvoriť skupinku dospelých, ktorí túžia po úprimnom napredovaní vo viere a oddanosti Kristovi, a tak naplniť ich úprimnú túžbu po prijatí týchto sviatostí.

Dospelí záujemci o sviatosť prijímania a birmovania sa môžu prihlásiť v sakristii kostola, alebo elektronicky mailom najneskôr do konca septembra.

Dôležité dokumenty a informácie:

  • Slávnosť Turíc bude budúci rok 5. júna 2022.
  • Bude potrebné priniesť krstný list. Ten (nie svedectvo o krste!) si pýtajte vždy na farskom úrade, kde ste boli pokrstený/á. Krstný list bude postačujúce priniesť na spoločné stretnutia, ktoré budeme mávať v priebehu roka.
  •  Ak by ste sa nachádzali v komplikovanej životnej situácii (napr. rozvod), alebo by ste ešte neboli pokrstení, konzultujete Vašu situáciu s miestnym kňazom.
  • Termín prvého stretnutia je: prvý októbrový týždeň 2021

Príprava

  • Bude prebiehať v malej skupinke, ktorú bude viesť P. Igor Kráľ a P. Matej Reiner. Stretnutia budú každý druhý týždeň a budú sa na nich preberať základné pravdy viery a spôsoby kresťanského prežívania vzťahu s Bohom.
  • Prebieha od októbra 2021 do júna 2022.
  • Pravidelná účasť na katechézach (stretnutiach) je nutná.
  •  Naša príprava má byť spojená so snahou o praktizovanie viery v každodennom živote a snaha o vydávanie autentického svedectva života viery.

Kalvárske hlasy