Príhovor na konci roka

V mojom živote je jeden dôležitý papierik, ktorý ma sprevádza už niekoľko rokov. Je to
zoznam mojich predsavzatí a prianí, ktoré mi Boh položil na srdce pri jedných
duchovných cvičeniach. Týka sa celej mojej osobnosti: tela, duše i ducha – vsadenej do
spoločenstva bratov a sestier, s ktorými kráčam cestami života. Beriem ho do rúk každý
mesiac pri duchovnej obnove, pri príprave na sv. spoveď a každý rok počas duchovných
cvičení. Je pravda, že mi dáva Boh pocítiť radosť z toho, že som sa kdesi posunul. No
veľmi dobre poznám aj mesiace, keď na prepadne smútok, pretože progres je minimálny,
niekedy sa mi dokonca zdá, že starosti a okolnosti života mi ukradli ostražitosť a chuť
pracovať na svojom raste. Aj tak si ale myslím, že je to dôležitý zoznam a bez neho
nechcem hodnotiť rok, ktorý sa pomaly končí a nechcem bez neho začínať rok, ktorý mi
Boh vo svojej dobrote o malú chvíľku začne po drobných okamihoch rozvíjať ako
zatvorený puk nádherného kvetu.

Ako správca farnosti si uvedomujem, že aj naša farnosť ako živý organizmus by mala
uplynulý rok hodnotiť a do nového vstúpiť s podobným zoznamom predsavzatí a prianí.
Dovoľte mi, aby som sa zahľadel na rôzne dimenzie našej farnosti s náznakom
zhodnotenia a vízie:

 1. Telo našej farnosti. Tento rok sme podstúpili mnoho prác. Nie z rozmaru, ale
  z nevyhnutnosti. Dokončila sa výmena elektrickej inštalácie, osvetlenia a výmaľba
  kostola. Po uskutočnení výskumov sa zrealizovala rekonštrukcia zastavení krížovej
  cesty a kaplniek sv. Anny a Trojice. Bez pár úprav, môžeme povedať, sme ju úspešne
  dovŕšili. Ak pod Božou starostlivosťou rozumieme drobné okolnosti života a pomoc,
  ktorá prichádza v rôznych podobách a v ten správny čas, chcem pred Vami, milovaní
  bratia a sestry, svedčiť o Božej aktivite a zázrakoch, kt. som mohol vidieť takmer
  denne na vlastné oči. Keď som chcel mať bolesti hlavy, z čoho zaplatíme faktúry, či
  stihneme veci ukončiť v určený čas, ako sa vysporiadať s administratívou,
  byrokraciou, Boh vždy prišiel na pomoc cez ľudí ochotných priložiť ruku k dielu a
  pohotových v pomoci. V novom roku plánujeme dokončiť obnovu fasády kostola
  a obnoviť exteriér Kaplnky Božieho hrobu. Postupne nám dosluhuje organ, ktorý
  podľa rôznych organárov nemá zmysel opravovať a jedného dňa bude potrebné
  zreštaurovať interiér kaplnky Božieho hrobu. Tieto výzvy sú však nateraz pre nás
  nedostupnými métami.
 2. Dušou našej farnosti sú ľudia, ktorí vnášajú život a vitalitu do farnosti. Úplne rámcovo
  môžeme hovoriť v číslach. Do našej farnosti patrí viac ako 6 000 ľudí, z ktorých viac
  ako polovica je katolíkov. Rozdalo sa viac ako 65 000 sv. prijímaní a sviatosť
  pomazania chorých takmer 5000 chorým bratom a sestrám. Vo farnosti máme 1
  kostol, 12 kaplniek, 14 kňazov a 16 rehoľných sestier. Za krásou a poriadkom
  priestorov, za organizáciou a pulzom života vo farnosti stoja často nenápadní farníci,
  kt. zdobia kostol, jaskynku, majú na starosti údržbu areálu Kalvárie, upratujú,
  pomáhajú pri organizovaní akcií. Svoju službu verne vykonávajú animátori,
  dobrovoľníci, kostolníci, organisti, speváci a hudobníci, miništranti, modlitebníci.
  Nedoceniteľná je aj služba bratov slúžiacich v nemocnici. Je to nádherné svedectvo
  živosti viery a nasadenia desiatok ľudí, ktorí horlia za Božie veci.
  V tento rok sme mali generálnu vizitáciu z Ríma, počas ktorej nás brat Guy povzbudil,
  aby sme nezabúdali na rómske spoločenstvo, ktoré tvorí súčasť našej farskej rodiny a
  nachádzali vhodnú formu činnosti farskej charity. Veľkým pozvaním pre nás je hľadať
  spôsoby, ako pritiahnuť mladých, ktorí absentujú v našom strede a motivovať
  miništrantov a možno i rodičov, aby prichádzali do chrámu aj počas pracovných dní.
 3. Duch nášho spoločenstva má zároveň pútnický charakter. Hoci naše činnosti pandémia
  poznačila, stále sme hostiteľskou farnosťou niekoľkých tisícok ľudí, kt. prichádzajú na
  výročnú púť, na tzv. malú Matku Božiu, fatimskú pobožnosť a od septembra aj na
  pobožnosť Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Veľký záujem veriacich, ktorí
  prichádzajú so svojimi starosťami hovorí, že v ich životoch je veľa bolesti, utrpenia a
  nevyriešených vecí a potrebujeme nachádzať spôsoby, ako sa môžeme stať pre nich
  oporou a vytvárať priestor stretnutia s Bohom ako s milujúcim Otcom.
  Sme zároveň misijným spoločenstvom a tento rozmer potrebujeme opätovne objaviť
  pri hľadaní odpovede na otázku – ako žiť so SVD a mať účasť na jej dobrách
  a poslaní?
 4. Spoločenstvo. Farnosť je spoločenstvo spoločenstiev. Sme stvorení na Boží obraz.
  Trojica je spoločenstvom osôb, kde sa žije láska, pestuje záujem a starostlivosť o seba
  navzájom. Kvôli pandémii sa mnoho aktivít prerušilo: vrátane farských raňajok,
  jarmoku, veselice, misijného dňa detí, dňa rodiny, jasličkovej pobožnosti, duchovných
  cvičení, stretávania rôznych spoločenstiev či organizovania farských púti. Výzvou do
  tohto roku bude nanovo obnoviť túto dimenziu.

V roku 2007 vyšiel film Bucket list s Jacom Nicholsonom a Morganom Freemanom
o dvoch mužoch v terminálnom štádiu choroby, ktorí sa rozhodnú žiť a splniť si pred
odchodom zo sveta zoznam svojich prianí. Stane sa to cesta uzdravenia, budovania
priateľstva a radosti.
Milovaní, všetci sme z pozemského pohľadu v terminálnom štádiu a každým dňom sa
nám ukrajuje z času na budovanie Božieho kráľovstva. Pozitívne povedané, každým dňom
sme bližšie k stretnutiu s milujúcim Bohom, pred ktorého chceme predstúpiť ako
milované a milujúce deti, ktoré svoje srdce sa s jeho pomocou pokúšali naplniť láskou.
Cestou je snaha vyplniť jeho priania, ktoré nám kladie na srdce a ktoré si zapisujeme do
zoznamu našich snov. To si ale vyžaduje ochotu konať, pustiť sa do výziev, a vyplávať
z vôd lenivosti, priemernosti a spokojnosti, v ktorých z času na čas zakotví každý z nás.
Som si vedomý, že každý má veľa záväzkov voči rodine, práci, povinnostiam. Tempo
života a túžba presadiť sa, potreba sa postarať o najbližších, zaberajú množstvo nášho
času až natoľko, že niekedy ani v nedeľu nevieme zvoľniť z tempa a čas modlitby sa nám
začne zdať viac bremenom, než dôležitým stretnutím. No paradoxne čas v blízkosti Boha,
podopieraný spoločenstvom rovnako o svätosť usilujúcich ľudí sú cestou, ako si správne
nastaviť priority a nestratiť sa pri hľadaní plnosti života. Je veľkým darom mať možnosť
zúčastniť sa eucharistie, načerpať posilu a inšpiráciu a Bohu prednášať svoje modlitby
a viesť duchovné zápasy aj inokedy ako v nedeľu.
Som len jeden z tohto farského spoločenstva – a to len na obmedzený čas. Vy však ste
jeho trvalou súčasťou. Som vďačný za to, že som obklopený skvelými ľuďmi a že naša
farnosť je pomerne živá. Som si vedomí, že moja vízia nemusí byť pre každého. No je to
len nástrel. Pár nápadov a postrehov, pre tých, ktorí čakajú na impulz. Chcem spolu
s Vami počúvať, čo nám Boh kladie na srdce. Chceme vytvárať priestor pre ochotných
a tých, ktorým záleží. Pokorne a úctivo vás prosím o pomoc hľadať cesty a spôsoby, ako
plniť poslanie našej farnosti: totiž vytvárať priestor, kde sa bude každý usilovať
o prehlbovanie osobného vzťahu s Bohom, o vlastné posvätenie pripodobňovaním sa
Kristovi a budovanie zázemia, v ktorom sa budú aj iní cítiť vítaní a prijatí.
A toto je zároveň mojim najväčším prianím pre každého z nás. Nech Duch Svätý je teda
našim sprievodcom. Nech predchádza svojim vnuknutím naše konanie a nech ho
sprevádza a korunuje svojou milosťou. Amen

Prosby:
Bratia a sestry, tento rok sa chýli ku koncu. Ďakujme Bohu, nesmrteľnému
Pánovi vekov, za jeho dobrodenia a prosme ho, aby každá chvíľa nášho života
patrila jemu:

 1. Ty si svojim narodením zjavil ľuďom svoju dobrotu a lásku, daj nech dokážeme
  vidieť tvoju starostlivosť a ustavične ti ďakovať za tvoje dobrodenia.
 2. Ty si do spoločenstva v našej farnosti prijal tento rok 92 svojich detí, daj nech
  v nej každý z nich nájde svoje miesto, rozvíja svoje dary a talenty a oslavuje ťa
  svojim životom.
 3. Ty si sa dal po prvýkrát za pokrm v eucharistii šiestim svojim deťom, daj aby sa
  Boží život v nich rozmnožoval a upevňoval.
 4. Ty si vylial svojho Ducha Svätého vo sviatosti birmovania na 22 našich bratov
  a sestier, daj nech si verne plnia obnovené krstné záväzky a stávajú sa spolu
  s nami vždy presvedčivejším svedectvom o tebe.
 5. Ty si v našej farnosti spečatil manželský zväzok 24 (dvadsiatich štyroch)
  snúbencov a ich lásku si povýšil na sviatosť, daj im vernosť v ich sľube
  a požehnaj ich bohumilým životom.
 6. Ty si povolal do služby nasledovania tvojho životného štýlu 30 (tridsiatich)
  rehoľníkov žijúcich a tebe slúžiacich na území našej farnosti, daj nech sa každý
  deň vernejším nasledovaním tvojich rád vinú k tebe.
 7. Ty pozývaš mnohých, aby budovali dôvernejšie spoločenstvo s tebou práve
  v našom chráme a kaplnkách, ktoré patria do našej farnosti. Vzhliadni na ich
  prosby a dobré predsavzatia a daj, aby v tebe nachádzali pokoj, radosť a útechu.
 8. Ty sám si príkladom v obete a dávaní, požehnaj a odmeň všetkých našich
  dobrodincov a tých, ktorí sa vo svojej službe obetovali pre dobro našej farnosti.
 9. Ty poznáš mená 44 (štyridsiatich štyroch) bratov a sestier našej farnosti, ktorí
  v tomto roku skončili svoju pozemskú púť, daj, aby dosiahli radosť v nebi.

Bože, ďakujeme ti za dary, ktoré sme dostali v tomto roku. Prijmi naše prosby
a pomáhaj nám, aby sme už nestratili ani jediný deň, ale aby sme ti stále vernejšie
slúžili a vinuli sa k tebe s čoraz väčšou láskou. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

IK

Kalvárske hlasy