Farské oznamy 6.3.2022

Oznamy 6. marca 2022

  • Na našej webovej stránke kalvaria.verbisti.sk nájdete materiály určené k druhému pracovnému synodálnemu stretnutiu, na ktoré je potrebné sa pripraviť už doma. Otázky sú vytlačené aj v zadnej časti kostola.
  • Dnes Vás pozývame o 14,30 na modlitbu posvätného ruženca, katechézu a pobožnosť Krížovej cesty. Dnešná katechéza je na tému „Spoločníci na ceste“ a spolu s krížovou cestou ju bude viesť vdp. Jozef Tomica.
  • Dnes je jarná zbierka na charitu. Za vaše milodary ďakujeme.
  • V utorok Vás pozývame na duchovnú obnovu Večer s Máriou, ktorá rozväzuje uzly. Program začína krátkym zamyslením o 17.00 hod.
  • Počas pôstu sa v našom chráme budeme modliť krížovú cestu aj v piatok pred večernou sv. omšou o 17,15 hod.
  • Počas pôstnych nedieľ môžete priniesť svoj obetný dar v podobe trvanlivých potravín, hygienických a zdravotníckych pomôcok do truhlice umiestnenej v prednej časti kostola. Časť zo zbierky bude určená pre núdznych, ktorí prichádzajú hľadať pomoc do našej farnosti a zvyšok poputuje ľuďom na Ukrajine. Pre tých, ktorí chcú podporiť charitatívne projekty finančne a nevedia ako, je možnosť vhodiť svoj príspevok do drevenej krabice. Financie odovzdáme diecéznej charite. Ďakujeme aj členom našej farskej charity za zapojenie sa do výpomoci diecéznej charite pri preberaní a triedení zbierky na Ukrajinu v spolupráci s DM drogériou v Mlynoch.
  • Nakoľko kvôli pandemickým opatreniam sa viacerí nemohli zúčastniť pohrebu rodáka našej farnosti, jezuitu, pátra Juraja Dolinského, chceme Vás pozvať v sobotu, 12. marca, na zádušnú sv. omšu, ktorú bude celebrovať p. provinciál Pavol Kruták.
  • Vypočujme si ešte oznam otcov biskupov ohľadom sv. prijímania:

Drahí bratia a sestry, v situácii pandémie sa kvôli ochrane zdravia veriacich dočasne pristúpilo k rozdávaniu svätého prijímania do rúk. Po dôkladnom zvážení okolností a súčasnej cirkevnej praxe sa slovenskí biskupi rozhodli, že táto možnosť zostane zachovaná aj do budúcna.

Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí potvrdila toto rozhodnutie Konferencie biskupov Slovenska. Prijímať Eucharistiu do rúk bude preto možné aj po skončení pandemickej situácie. Veriaci sa môžu slobodne rozhodnúť, ako prijmú Telo Kristovo: prijatie do úst ako aj prijímanie do rúk sú rovnako legitímne.

Ďakujeme Vám za úctu a zbožnosť, ktorú ste viacero mesiacov prejavovali pri prijímaní Pánovho Tela do rúk, s ohľadom na pandemické okolnosti. Duchovných otcov prosíme, aby sa naďalej starali o správnu katechézu: Eucharistia nech je všade uctievaná a prijímaná v súlade s katolíckou náukou. S láskou i naliehavo zdôrazňujeme, aby sme Kristovo Telo prijímali vždy náležite disponovaní a v posväcujúcej milosti. Eucharistia je pre nás najcennejším pokladom, prameňom života Cirkvi i každého kresťana. Žehnajú Vás a modlia sa za Vás slovenskí biskupi.

  • Na nástenke je vyvesená katechéza pápeža Benedikta XVI. o prijímaní Eucharistie na ruku, ktoré bolo v Cirkvi bežným a dokonca jediným spôsobom do IX. storočia. Chceme poprosiť, aby sme sa zúčastňovali na svätom prijímaní v duchu skromnosti, pokory a bez okázalého predvádzania. Domnievať sa, že prijímať Eucharistiu do úst je zbožnejšie a Bohu milšie a v duchu či nahlas posudzovať ostatných, ktorí prijímajú Telo Kristovo na ruku, by bolo presne takým postojom, ktorý neteší Boha a ani prijímajúcemu moc neslúži ku cti. Rovnako to platí aj opačne. Tešíme sa, že atmosféru v našom chráme doteraz vždy charakterizovala vzájomná úctivosť a skromná nábožnosť. Prijímajúcich Eucharistiu do úst prosíme, aby pristupovali k prijímaniu ako poslední.

Kalvárske hlasy