Príprava na II. pracovné stretnutie synody

Drahí naši priatelia, Tu nájdete materiálu na II. pracovné stretnutie synody. Štruktúru stretnutia môžete použiť rovnakú, ako pri minulom stretnutí. Nechám na Vaše zváženie. Samozrejme úvod môžete nahradiť buď textom zo sv. písma alebo nejakým vhodným príbehom/komentárom.

3.-tema-Vyjadrenie-nazoru

4.-tema-Slavenie

II. pracovné stretnutie

Počas tohtotýždňového stretnutia to budú tieto dve témy: „Vyjadrenie názoru“ a „Slávenie“. Otázky týkajúce sa týchto dvoch tém, nájdete nižšie.

Cieľom nie je, aby ste mali odpoveď na všetky otázky. Preto si vyberte z každého bloku otázok jednu/dve, ktoré reflektujú to najdôležitejšie pre vás k tejto téme. Doma si na tieto Vami vybrané otázky, pripravte odpovede.

Počas stretnutia v skupinke bude vytvorený priestor, kde budete mať možnosť svoje posolstvo zhrnúť v priebehu 3 minút. Preto si doma popremýšľajte nad dôležitosťou výberu otázky a rovnako nad naliehavosťou posolstva, ktoré chcete odovzdať.

Po ukončení prvej témy „Vyjadrenie názoru“ bude prebiehať druhé kolo zdieľania na tému „Slávenie“. Pri tomto druhom zdieľaní budete mať možnosť opäť v priebehu 3 minút odovzdať posolstvo z druhého bloku otázok.

I. blok otázok na tému: „Vyjadrenie názoru“

Vyberte si podľa Vás najdôležitejšiu otázku (tému) a pripravte si na ňu odpoveď:

 1. Akú máme skúsenosť so „slobodným, odvážnym a otvoreným rozprávaním“ v našom spoločenstve farnosti?
 2. Aké podmienky si pre takéto slobodné, otvorené a odvážne rozprávanie predstavujeme?
 3. Bráni mi niečo, aby som v Cirkvi pokorne, ale s odvahou a otvorene vyslovil svoj názor?
 4. Vnucujem svoje názory a presvedčenie druhým?
 5. Kto rozpráva v mene nášho cirkevného spoločenstva?
 6. Nie sú v našich predstavách o živote vo vnútri farnosti určité negatívne predsudky? V prípade, že áno, čím sú spôsobené a ako by bolo možné ich prekonať?
 7. Vytvárajú sa v našich farnostiach a spoločenstvách podmienky pre vzájomné stretnutia (pravidelné stretávanie jednotlivých skupín farníkov, atď.)?
 8. Vystupujú členovia farskej pastoračnej rady na základe svojho názoru/hlasu, alebo ako predstavitelia určitej skupiny farníkov, ktorých názor vnášajú do diskusie?
 9. Vstupuje naše spoločenstvo do kontaktu s hromadnými oznamovacími prostriedkami?

II. blok otázok na tému „Slávenie“:

Vyberte si podľa Vás najdôležitejšiu otázku (tému) a pripravte si na ňu odpoveď:

Spoločné putovanie“ je možné iba vtedy, pokiaľ vychádza zo spoločného počúvania Božieho slova a slávenia Eucharistie.

 1. Aké miesto má v mojom prežívaní života s Bohom liturgia, zvlášť nedeľná bohoslužba?
 2. Vnímam liturgické slávenia predovšetkým ako úkon svojej osobnej zbožnosti, alebo ako prejav života celého Božieho ľudu?
 3. Aké formy liturgického slávenia a spoločnej modlitby uprednostňujeme v našom spoločenstve a prečo (svätá omša, adorácia, pobožnosti…)?
 4. Aké služby sú rozvinuté v liturgickom slávení v našej farnosti či spoločenstve? Ktoré by mohli byť rozvinuté tak, aby bola liturgia odrazom rozmanitosti služieb a chariziem kresťanov?
 5. Aké kroky robíme k zapojeniu nových prichádzajúcich do našej farnosti (spoločenstva) tak, aby sa cítili byť prijatí?
 6. Ako je prežívaná sviatosť krstu? Tak, aby vyjadrovala prijatie do spoločenstva farnosti? – Čo robím preto, aby som viac poznával tých, ktorí spolu so mnou slávia bohoslužbu?
 7. Premýšľam v našej farnosti o nových formách aktívneho zapájania všetkých do liturgie?
 8. Prežívame modlitbu príhovorov počas svätej omše tak, aby jednotlivé prosby odrážali aktuálne potreby miestneho spoločenstva?
 9. Viem prežívať sv. omšu ako slávenie? Čo mi v tom bráni? Ako môžem prispieť k tomu, aby nám v našej farnosti (kostole, spoločenstve) spoločné slávenie bohoslužieb „chutilo“?

Kalvárske hlasy