Farské oznamy 4.9.2022

Oznamy na nedeľu 4. septembra 2022

  • Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do prípravy Posviacky kostola a Farského dňa i do všetkých služieb, ktoré k tomuto dňu viedli.
  • V zadnej časti kostola sa nachádza rozpis služieb počas nedeľnej tichej adorácie v našom chráme na dnešné popoludnie. Za Vašu prítomnosť a modlitbu pred Najsvätejšou sviatosťou a dozor v kostole Vám ďakujeme.
  • Od Zajtra (pondelku 5. septembra) začíname sláviť sv. omše v Kaplnke sv. Alžbety (v pracovných dňoch o 15:30 hod., v soboty a nedele o 10:30 hod.) a v Kaplnke sv. Medarda (pondelok, streda, piatok o 12,00 hod., v nedeľu o 20,00 hod.).
  • Od septembra začíname prípravu birmovancov. Viac informácií a prihlášku nájdete na našej internetovej stránke: kalvaria.verbisti.sk alebo našom facebooku. Prihlásiť sa treba do polovice septembra. Prihlásiť sa môžu žiaci 9. ročníka, kvarty a starší. Plánujeme otvoriť aj skupinku dospelákov, ktorí by si radi dorobili chýbajúce sviatosti. V prípade záujmu kontaktujte pátra Igora.
  • Budúci rok z našej Farnosti plánujeme nasledujúce púte:
  • púť do Svätej Zeme v marci. Viac informácií nájdete na letákoch v zadnej časti kostola. Prihlasujte sa prosím v sakristii kostola.
  • púť do Ríma v júli.
  • púť do Medžugorje a púť do Portugalska na Svetové stretnutie mládeže so sv. Otcom. Bližšie informácie Vám poskytneme priebežne.
  • Vo štvrtok, na Slávnosť Narodenia Panny Márie, v našom chráme zložia naši dvaja novici prvé rehoľné sľuby, Lukáš Hanúsek svoje doživotné sľuby a ostatní spolubratia si obnovia svoje zasvätenie na ďalší rok svojho života. Slávnosť začína o 10,00 hod.

V tento deň bude prebiehať aj farská obnova Večer s Máriou, ktorú budú viesť naši pátri Tomáš Baleja a Stanislav Orečný. Večerom nás bude spevom sprevádzať spevokol Lipka. Srdečne Vás pozývame.

  • Budúcu nedeľu bude zbierka na diecézny seminár. Za Vaše milodary úprimné Pán Boh zaplať.

Kalvárske hlasy