Kresťanskí seniori

Združenie kresťanských seniorov (ZKS) motivuje seniorov k tomu, aby sa aktívne zapájali do spoločenského života,vyjadrovali sa k spoločenským problémom a ich riešeniam. Ďalej ich vyzýva k tomu, aby aj napriek svojim problémom žili tvorivo, radostne a plnohodnotne, aby rozvíjali medzigeneračnú spoluprácu a radostný život viacgeneračných rodín.

Regionálne kluby ZKS fungujú na báze neformálnych stretnutí osôb, ktorým sú blízke kresťanské hodnoty. Svojim členom ponúkajú prednášky a semináre, besedy so zaujímavými ľuďmi, poznávacie a kultúrne zájazdy, púte, návštevy kultúrnych a športových podujatí a turistiku, ďalej kurzy informačnej a gramotnosti a komunikácie na Internete a samozrejme posedenia pri hudbe, speve a umeleckom prednese.

ZKS vydáva 3 – 4 krát ročne časopis Generácie o medzigeneračnej spolupráci a solidarite (50 strán s farebnými fotografiami), ktorý bezplatne distribuuje hlavne členom klubu.

ZSK od svojho založenia v roku 1995 pracuje v 75 kluboch po celom Slovensku a má dobré medzinárodné kontakty. Je aktívnym a uznávaným členom Európskej únie seniorov medzi jej 35 organizáciami z 26 štátov. Momentálnym predsedom ZKS Slovenska je Dr. Jozef Mikloško.

ZKS v Nitre pracuje pod vedením predsedníčky Mgr. Marty Kočajdovej, ktorá vedie klub od roku 2007. Za jej činnosť ju minister práce, sociálnych vecí a rodiny J. Richter v roku 2017 ocenil ďakovným listom za vynikajúce výsledky. V ďakovnom liste sa píše: ”Je vynikajúcou organizátorkou,obetavou dobrovoľníčkou a tvorkyňou programu v klube. Za jej pôsobenia vo funkcii predsedníčky sa zvýšil počet členov klubu takmer trojnásobne.”

Prepojenie centrály ZKS v Bratislave s Nitrou zabezpečuje člen Ústredia ZKS Ing. Ján Valent.

Klub ZSK v Nitre na Kalvárii funguje vďaka ústretovosti P. Poláčika, P. Strečku a P. Krutáka, ktorým týmto srdečne ďakujeme.

Členovia sa už teraz tešia na akcie, ktoré ich tento rok čakajú. Ak sa chcete k nám pridať, budeme sa tešiť.

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop