Misijná rodina

Kontaktné osoby:
P. Igor Kráľ SVD (mladšia misijná rodina)
P. Peter Vagaš SVD (staršia misijná rodina)

Misionári Spoločnosti Božieho Slova založili v mnohých krajinách skupiny laikov, ktorí pracujú na ohlasovaní evanjelia tam, kde žijú. Títo laickí misionári chcú sprostredkovať ľuďom misijnú myšlienku a mať účasť na misii Spoločnosti Božieho Slova svojou duchovnou i praktickou pomocou.
Aj na Slovensku sa postupne formujú takéto spoločenstvá našich misijných spolupracovníkov, ktoré voláme Misijná rodina Spoločnosti Božieho Slova (MRSVD). Konečne došlo aj na Nitru. 

Niektoré spoločenstvá sa zameriavajú výlučne na modlitbovú podporu misionárov, iní zas hľadajú spôsoby, ako svojou troškou aktívnym spôsobom môžu pomôcť dobrej veci.

Založenie Misijnej rodiny v našej farnosti na Kalvárii je v procese. Profiluje sa jedna skupinka „seniorov“, ktorí sa budú uberať cestou modlitbovej podpory misijného diela. Druhá skupinka s mladšími členmi by popri modlitbe animovala život vo farnosti.  

Spoločenstvá Misijnej rodiny SVD sa stretávajú raz mesačne na modlitbe a spoločnom plánovaní a zdieľaní. Členovia MRSVD sa v duchovnom zmysle stávajú súčasťou našej rehoľnej rodiny, „dušou našich farských spoločenstiev“. Oficiálne prijatie do MRSVD sa deje počas slávenia omše zložením prísľubov, ktorými človek vyjadrí svoju ochotu a dobrú vôľu pracovať na sebe (svojom posvätení) a šírení misijnej myšlienky podľa svojich možností. 

Za členov MRSVD sa naši pátri denne modlia, zabezpečujú v priebehu roka duchovné cvičenia, obnovy a priebežnú formáciu. Každé spoločenstvo Misijnej rodiny má svojho lídra a pátra, ktorí spoločenstvo zastrešujú. 

Za spoločenstvo „staršej“ Misijnej rodiny je zodpovedný P. Peter Vagaš SVD. Za „mladšie“ spoločenstvo je zodpovedný P. Igor Kráľ SVD.

Kalvárske hlasy

Kalvársky e-shop