Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bežného bank. účtu (SLSP): SK63 0900 0000 0002 3003 4660


Č. účtu na obnovu kaplniek Nitrianskej kalvárie (VÚB): SK94 0200 0000 0040 4432 2851
 
Podpora misií-č.účtov sú na: http://www.verbisti.sk/podporte-misie/
 
Úradné hodiny:
Pondelok:
15.30-17.00
Streda:
15.30-17.00
Piatok:
15.30-17.00
 
Kancelária:
tel.: 0950 233 140
(iba volania, nie sms-správy)
Email: nitrakalvaria (a) svd.sk
 
Mimo úradných hodín vás obslúži:
 
Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

tel.: 0903 809 629

(volania a sms-správy)

 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici-tel.: 0903 809 624
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí a pohrebných obradov-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Farské oznamy s aktuálnym poriadkom bohoslužieb nájdete v sekcii „Nástenka/ Farské oznamy...“.

V prípade, že by v tejto sekcii farské oznamy neboli zverejnené a na nepresnosti v nich upozornite, prosím, na to správcu farnosti P. Strečku sms-kou na tel. č.0903 809 629.

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov",ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande" a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

 

Máj 2019

 

Príprava snúbencov na manželstvo 25. a 26. mája 2019 (sobota a nedeľa) v Misijnom dome Matky Božej (adresa pre GPS: Kalvária 715/3, 94901 Nitra). Časový rozvrh prípravy bude zverejnený 7 dní dopredu na plagáte v sekcii "Nástenka", ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti".

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 25.mája o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 26.mája o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 25. mája o 16.00 „eRko stretkopre deti - zraz pred kostolom

 

Jún 2019

 

Fatimská sobota 1.júna 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00svätú omšu celebruje a káže Vdp. Miroslav Hafera, kázeň bude na invokáciu „Matka najčistejšia“. Nakoniec prítomným snúbencom kňaz udelí požehnanie. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Nedeľa 2.júna farské raňajky v Misijnom dome po sv. omšiach o 7.00 a 9.00.

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 8.júna. o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 9.júna. o 11.45 hod..

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Zoslania Ducha Svätého (9. júna)- viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Utorok 11. júna o 18.40 / 19.40 v kostole „Modlitby za mier“ - vedie komunita Sant´ Egidio.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi (20.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Príprava rodičov a krstných rodičov na krst dieťaťa v sobotu 22.júna o 8.30 / 10.00 hod., krst detí v nedeľu 23.júna o 11.45 hod.. (krsty sú obvykle počas 2. a 4. víkendu v mesiaci)

 

Sobota 22.júna o 10.00 vysviacka našich novokňazov.

 

Sobota 22.júna večer a nedeľa 23.júna - zapisovanie omšových úmyslov na mesiac august v sakristii kostola.

 

Výlet rodín do Velkých Karlovíc na Morave 22.-29. júna 2019 (sobota popoludní-ukončenie výletu podľa potrieb detí v škole). Ubytovanie vo farskom pastoračnom centre (13 osôb, prípadne viac osôb), cena bude zverejnená. Organizuje páter Jozef Strečka, email: nitrakalvaria(a)svd.sk.

 

O milosti získania úplných odpustkov na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (28.júna) - viď:Čitáreň/Čo sú odpustky...

 

Júl 2019

 

Fatimská sobota 6.júla 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P. Peter Fillo SVD, kázeň bude na invokáciu: „Panna Mária-Veža zo slonovej kosti“. Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Letné eRko tábory: 8.-13.júla a 22.-27. júla 2019. Všetky informácie na tejto podstránke. 

 

August 2019

 

Fatimská sobota 3.augusta 2019: o 9.00 pobožnosť, o 10.00 svätú omšu celebruje P.Marek Vaňuš SVD, téma homílie: „Panna Mária - Hviezda ranná“.Pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 17.-18.augusta 2019

Čo sú odpustky a možnosti ich získania

Počas roka máme niekoľko príležitostí, kedy môžeme získať tzv. úplné (plnomocné) odpustky. Čo sú odpustky, nám hovorí Katechizmus Katolíckej Cirkvi v bodoch 1471-1479. V skratke: tým, že človek spácha hriech, pripíše sa mu vina, ale aj následok za ňu, teda trest. Ak sme spáchali ťažký hriech (vedome, dobrovoľne a vo vážnej veci), zaslúžime si zaň večný trest (peklo). Ak sme spáchali ľahký hriech, zaslúžime si časný trest (očistec). Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve nám dáva možnosť odpustenia hriechov vo sviatosti zmierenia. No aj vtedy, keď sa nám odpustí hriech, následok (teda trest) zostáva. Síce nie večný (v pekle), ten sa odpúšťa spolu s hriechmi, ale časný (v očistci) zostáva. Ak chceme, aby sa nám odpustili aj časné tresty, na to slúžia odpustky.

 

K získaniu odpustkov je potrebné vykonať nasledovné:

- vzbudiť si úmysel získať odpustky

- pristúpiť k sviatosti zmierenia

- vzbudiť si rozhodnutie viac nehrešiť (vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu)

- prijať Telo Kristovo (sv. prijímanie)

- pomodliť sa modlitbu za Svätého Otca a na jeho úmysel (napríklad Otče náš, Zdravas Mária, Sláva Otcu)

- vykonať určený skutok (pozri tabuľku nižšie, napr. na slávnosť Krista Kráľa je tým skutkom účasť na verejnom recitovaní (v kostole) modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia).

Pre koho môžeme úplné odpustky získať?
Každý sám pre seba.

Výnimku tvorí obdobie od 1. do 8. novembra. Vtedy môžeme získať plnomocné odpustky len pre duše v očistci, každý deň pre jednu dušu.

 

Kedy môžeme úplné odpustky získať?
Sú určené dni v roku, v ktoré môžeme získať odpustky. Okrem toho sú výnimočné udalosti, kedy môže Sv. Otec alebo diecézny biskup vyhlásiť možnosť získania plnomocných odpustkov, napr. v jubilejnom roku, na púti a podobne.

 

Pravidelné možnosti získania odpustkov pre seba podľa schémy

Deň / Určený skutok:

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (Nový rok) / Zúčastniť sa verejnej modlitby (spevu) Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
Každý deň v pôste (40 dní pred Veľkou Nocou) / Vykonať si krížovú cestu (pri verejnej pobožnosti stačí, ak sa pohybuje od jedného zastavenia k druhému ten, čo vedie pobožnosť; pri súkromnej pobožnosti sa treba taktiež pohybovať)
Každý piatok v pôste / Pomodliť sa po prijímaní pred obrazom Ukrižovaného Ježiša Krista modlitbu „Dobrý a preláskavý Ježišu“
Zelený štvrtok / Pri verejnej poklone Najsvätejšej Sviatosti (adorácii) sa zúčastniť recitovania alebo spevu hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
Veľký piatok / Nábožná účasť poklone krížu pri obradoch Veľkého piatku
Veľkonočná vigília (vzkriesenie) / Obnovenie krstných sľubov

Výročný deň krstu osoby / Obnovenie krstných sľubov

Zoslanie Ducha Svätého / Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Veni Creator (Príď, Duchu Svätý, tvorivý)
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi / Účasť na verejnom recitovaní alebo speve hymnu Tantum ergo (Ctime túto Sviatosť slávnu)
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho / Účasť na verejnom recitovaní modlitby Najmilší Ježišu
Porciunkula – 2. augusta / Nábožná návšteva farského alebo františkánskeho kostola, baziliky minor alebo katedráleho chrámu spojená s modlitbou Pána (Otče náš) a vyznaním viery (Verím v Boha)
Každý deň v októbri / Modlitba ruženca v kostole, v kaplnke alebo v spoločenstve veriacich (päť desiatkov s vyslovením jednotlivých tajomstiev, rozjímanie nad tajomstvami)
Nedeľa Krista Kráľa / Účasť na verejnom recitovaní modlitby Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia
31. decembra / Pri verejnej ďakovnej pobožnosti účasť na speve hymnu Teba, Bože, chválime

 

Niektoré ďalšie možnosti získania odpustkov pre seba:

 

Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva / Platné na území Slovenska, obvykle sa modlí o 15.00 hod. (Dekrét Apoštolskej penitenciárie č.393/17/I. s účinnosťou odo dňa 1. júna 2017)

Návšteva farského kostola / Návšteva v deň patróna kostola, modlitba Otčenáš a Verím v Boha.

Nábožné prijatie pápežského požehnania "Urbi et Orbi" / Aj prostredníctvom televízie alebo rozhlasu. Toto neplatí o požehnaní, reprodukovanom z filmu a zo zvukového záznamu.

Farské ľudové misie alebo duchovné cvičenia / Účasť a vypočutie si série kázní a prítomnosť na ich slávnostnom zakončení

Slávnosť prvého svätého prijímania / Osoba prvoprijímajúceho/-ej a všetci, ktorí sú prítomní na tejto slávnosti

Prvá omša novokňaza / Nábožná účasť

Nábožná poklona pred Najsvätejšiou Sviatosťou / Aspoň pol hodiny

Nábožné čítanie Svätého Písma s úctou k Božiemu slovu / Aspoň pol hodiny

Pravidelné možnosti získania odpustkov len pre duše v očistci, teda v jeden deň pre jednu konkrétnu osobu v očistci:

1.-8. novembra / Nábožne navštíviť cintorín a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých
2. novembra / Nábožne navštíviť kostol (kaplnku), pomodliť sa Otče náš a vyznanie viery (Verím v Boha)

Na viac ešte náš farský kostol na Kalvárii v Nitre ako mariánske pútnické miesto získal milosť úplných odpustkov pre pútnikov na základe dekrétu o pute duchovného spojenia farského kostola Panny Márie v Nitre na Kalvárii s pápežskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Ríme.

Z tohto puta duchovného spojenia plynie pre veriacich milosť získania úplných odpustkov (odpustkov pre seba) vždy, keď prídu do kostola v Nitre na Kalvárii z dôvodu nábožnosti ako pútnici v skupine.

Jednotliví návštevníci tohto kostola tu môžu získať úplné odpustky v uvedených dňoch:

Na všetky Slávnosti Panny Márie, teda:

1. januára - Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

15. augusta - Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie - titulárny sviatok nášho farského kostola

15. septembra - Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky Slovenska

8. decembra - Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

 

Ďalej 5. augusta – v deň Výročia posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme - titulárny sviatok pápežskej baziliky Santa Maria Maggiore

raz do roka v jeden deň, ktorý si ľubovoľne zvolí každý jednotlivý veriaci.

Kiež nám toto vysvetlenie o odpustkoch slúži ako pozvanie k osobnému obráteniu a aby sme sa upevnili v nábožnosti.

O odpustkoch úplných i čiastočných podrobne hovorí tzv. Enchiridon odpustkov, ďalej Direktórium na omše a liturgiu hodín, a informácie sú tiež na viacerých webových stránkach.

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. O 17.30 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola a nasleduje záverečné eucharistické požehnanie. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, viď stĺpček "Najbližšie akcie".

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste v kaplnke sv. Medarda sú sv.omše slúžené iba v nedeľu večer o 20.00. V prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše počas júla a augusta nie sú slúžené.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.