Farnosť Nitra - Kalvária

Oficiálna stránka farnosti

Farský úrad

Dátumy plánovaných podujatí a slávenia pútí na Kalvárii sú zverejnené pod týmto stĺpčekom...
 
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Nitra-Kalvária
Kalvária 1
949 01 Nitra
 

IČO: 31197850

 

DIČ: 2022173769

 

Č. bank. účtu: SK63 0900 0000 0002 3003 4660

 
Úradné hodiny:
Po, Ut, Št, Pia,:
9.00-13.00
Streda:
14.00-18.00
 
Kancelária:
Tel. 037 / 77 694 34
nitrakalvaria@svd.sk
 

Správca farnosti:

P. Jozef Strečka SVD

Tel.: 0903 809 629

 

Kapláni:
P. Tomáš Gerboc SVD
(predkrstná príprava rodičov a krsty detí)

Tel.: 0904 738 966

 

P. Milan Toman SVD

Tel.: 0903 809 633
 
O príprave na manželstvo a ostatné informácie týkajúce sa sviatostí-pozri v sekcii "Nástenka/Sviatosti"
 
Zaopatrovanie chorých v nemocnici na Špitálskej ulici:
Tel.: 0903 809 624

Najbližšie akcie

Pravidelné modlitbové stretnutia "Modlitby matiek", "Modlitby otcov", ďalej Kurzy pre rodičov o výchove detí, zoznamka "katRande", príprava snúbencov a iné-pozri v sekcii „Farské spoločenstvá"

 

Štvrtok 25. januára 2018 o 19.00 v aule Misijného domu:

„Smiechom k lepšiemu manželstvu“ – 4.diel seriálu Marka Gungora o krásach i strastiach manželstva -viď plagát v sekcii „Nástenka“.

 

Príprava snúbencov na manželstvo 27.-28. januára 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Február

 

1. februára o 15.00 hod. (štvrtok) - 4.februára 13.00  hod. (nedeľa) 2018 duchovná obnova pre exercitantov v maďarskom jazyku pod vedením P.Grzegorza Burbelu SVD z Budapešti.

Téma duch. obnovy: Božie milosrdenstvo a sviatosť zmierenia (o jednotlivých častiach sv.spovede).

V rámci obnovy bude vo štvrtok, piatok a sobotu prístupná pre verejnosť o 15.00 v kostole pobožnosťo 16.00 sv.omša s tematickou kázňou. Prihlasovanie na ubytovanie (30 miest) u p.Šlosárovej, tel. 0905 269 004, email: emilia.slosarova@svd.sk. Cena za ubytovanie a jedlo: 17,-€ x 3 dni = 51,-€ ( pre 2-3 osoby v izbe) / 57,-€ na 3 dni ( pre 1 osobu v izbe). Je možné objednať si tiež obed vo štvrtok 1. marca.

 

Fatimská sobota 3.februára 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätú omšu celebruje a káže P. Igor Kráľ SVD-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Kalvárska ľudová veselica v sobotu 3. februára 2018 o 19.00 v aule Misijného domu.


Katolícka zoznamka „katRande“ pozýva v pondelok 19. februára 2018 o 18.00 hod. na zoznamovacie stretnutie (tzv. speeddating) v aule Misijného domu. Stretnutie je určené pre ženy (26-38 rokov) a mužov (28–40 rokov). Podrobnejšie informácie nájdete na plagáte v kostole alebo na stránkach: katRande.org a Výveska.sk. Viac tiež v sekcii „Farské spoločenstvá/zoznamka katRande“.

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 24. februára 2018 od 10.00 do 15.30 v kňazskom seminári v Nitre

 

Marec

 

Fatimská sobota

3.marca 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Duchovná obnova farnosti v pôstnom obodbí:

stredu 7.marca a vo štvrtok 8.marca:

O 17.45 úvodný videoklip k tematickej kázni počas sv.omše o 18.00,

po sv. omši bude pobožnosť.

 

Obnova pokračuje v piatok a sobotu akciou:

"24 hodín pre Pána"-piatok 9.marca 2018 od 12.00 hod.-sobota 10.marca do 12.00 hod.

Program bude spresnený na plagáte.

 

Príprava snúbencov na manželstvo 17.-18. marca 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Apríl

 

Fatimská sobota

7.apríla 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätá omša-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“

 

Máj

 

Fatimská sobota

5.mája 2018:

o 9.00 pobožnosť,

o 10.00 svätú omšu celebruje a káže Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy-pozri tiež v sekcii: „Púte na Kalvárii/Fatimské soboty“
 

Púť maďarských veriacich v piatok 11. mája 2018: o 15.00 Eucharistická poklona a pobožnosť, 16.00 sv.omša

 

Príprava snúbencov na manželstvo 26.-27. mája 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"


Jún


Júl

 

August

 

Púť na Kalvárii na Matku Božiu - sobota a nedeľa 18.-19. augusta 2018

 

September

 

Farský deň na Kalvárii v nedeľu 9.septembra: 15.00 pobožnosť v kostole, o 15.30 priateľský futbalový zápas, nasleduje agapé. (Rezervný termín farského dňa v prípade zlého počasia je ďalšia nedeľa 16. septembra.)

 

Príprava snúbencov na manželstvo 29.-30. septembra 2018 (sobota a nedeľa) - ďalšie informácie v sekcii "Nástenka/Sviatosti"

 

Október

 

Duchovná obnova pre zdravotníkov v sobotu 27. októbra 2018 od 10.00 do 15.30 v Misijnom dome v Nitre na Kalvárii

 

Zastavme zlo z Istanbulu

Táto akcia sa koná za podpory nášho diecézneho biskupa Mons. Viliam Judáka.

Farnosť Nitra-Kalvária poskytuje jej organizátorom potrebné zázemie a účasť veriacich na večerných pochodoch je dobrovoľná.


V nadväznosti na akciu "Zastavme zlo z Istanbulu" konanej dňa 5.1.2018 v Nitre na Kalvárii putuje každý piatok po večernej sv. omši z tunajšieho farského kostola sprievod k budove Okresného úradu v Nitre a veriaci sa modlia sa sv. ruženec za naše rodiny. Na konci pochodu sa číta vyhlásenie Slovenského dohovoru za rodinu.

Téma kázne o rodine na piatkových sv.omšiach sa pravidelne strieda s témou kázne pre mládež na tzv. piatkových „Mládežkách“ a mená kazateľov sú zverejnené v sekcii „Najbližšie akcie“.

 

Vyhlásenie „Slovenského dohovoru za rodinu“ s uvedením námietok proti „Istanbulskému dohovoru“ (je to krátky a výstižný text) nájdete na linku:

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/vyhlasenie-iniciativy-slovensky-dohovor-za-rodinu/

 

Celý text „Istanbulského dohovoru“ s vyznačenými problémovými pasážami (so žltým pozadím textu) nájdete na linku:

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/wp-content/uploads/2017/11/Dohovor-RE-o-predchadzani-nasiliu-.pdf

 

Azda najzávažnejší dopad na kultúru a vzdelávací systém zaväzujúcich sa štátov má článok 12., bod 1. a článok 14., body 1.,2. Pri čítaní hrubo vyznačeného textu v dokumente  „Istanbulského dohovoru“ sa nám niektoré skryté a slovným balastom zaobalené tendencie ukážu v jasnejšom svetle:

 

Článok 12, bod 1.“ Zmluvné strany (pozn. teda aj jednotlivé štáty) prijmú potrebné opatrenia na účel podpory zmien v spoločenských a kultúrnych modeloch správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo na stereotypných roliach žien a mužov.

Článok 14, bod 1.: „Zmluvné strany prijmú, ak je to primerané, potrebné kroky na to, aby sa do oficiálnych študijných plánov na všetkých stupňoch vzdelávania začlenili študijné materiály týkajúce sa problematiky rovnoprávnosti mužov a žien, nestereotypných rodových rolí, vzájomného rešpektu, nenásilného riešenia konfliktov v medziľudských vzťahoch, rodovo podmieneného násilia na ženách a práva na nedotknuteľnosť osoby, ktoré sú prispôsobené vyvíjajúcim sa schopnostiam žiakov.“

Článok 14, bod 2.: Zmluvné strany podniknú potrebné kroky na podporu zásad uvedených v odseku 1 v neformálnych školských zariadeniach neformálneho vzdelávania, ako aj v športových, kultúrnych zariadeniach a v centrách voľného času a médiách.

 

Z námietok voči týmto snahám, ako ich vyjadruje iniciatíva „Slovenský dohovor za rodinu“ vo svojom vyhlásení (viď link vyššie), stojí za to spomenúť:

 

Odmietame cieľ Dohovoru: odstraňovať tradície založené na stereotypných rolách mužov a žien. (čl. 12, bod 1 Dohovoru). Stereotypy nie sú vždy niečo zlé. Ľudové tradície, veľkonočné zvyky či ľudové tance, ktoré sú založené na stereotypných rolách mužov a žien, spolutvoria naše historické bohatstvo a národnú identitu. Sme suverénny štát a nemienime o týchto stereotypoch debatovať s nejakým výborom GREVIO“.

Možno si položiť aj takúto otázku:

Akým spôsobom bude štát presadzovať dôsledné zavedenie uvedených opatrení napríklad v  školách? Čo by sa stalo v prípade, ak vedenie niektorej cirkevnej školy odmietne začleniť odporúčané materiály do svojich učebných osnov? Bude potom takáto škola štátom zatvorená? O sankciách v takýchto konkrétnych prípadoch sa tu síce nehovorí, ale je namieste sa na ne pýtať. Zákon predsa platí pre všetkých... Jednotlivé časti viet a výrazy vytrhnuté z celkového kontextu vyššie uvedených pasáží „Istanbulského dohovoru“ vyvolávajú u mnohých ľudí oprávnené obavy, že budú zneužité.

Preto sa rozbehla petičná akcia s výzvou adresovanou predsedovi vlády SRpredsedovi Národnej rady SR, aby oznámili Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Istanbulského dohovoru a tak „vzali späť“ podpis zástupcu nášho štátu pod diskriminačným a rodovo-ideologickým Istanbulským dohovorom a v žiadnom prípade ho neratifikovali.

Petičný hárok nájdete na linku:

http://slovenskydohovorzarodinu.sk/peticny_harok_sdzr_final/

 

Vyplnené petičné hárky posielajte na uvedenú adresu poštou iba doporučene!!!

 

Petíciu môžete podpísať tiež v našom farskom kostole, petičné hárky sú vám k dispozícii v sakristii.

 

Viac k tejto téme:

Vyhlásenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska k Istanbulskému dohovoru (25.11.2016):

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161125016

Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita, predseda KBS-prednáška:

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ostatne-dokumenty/c/gender-uvod-zvolensky

O historickom pozadí hodnotovej krízy súčasnej západnej spoločnosti sa podrobne dočítate v knihe „Levy prichádzajú“ od Doc. RNDr. Vladimíra Palka, CSc. Knihu ponúkajú viaceré internetové kníhkupectvá.

Pozri tiež výstižnýčlánok „Ako austrálsky pastor reagoval na redefiníciu manželstvana:

https://svetkrestanstva.postoj.sk/29024/ako-australsky-pastor-reagoval-na-redefiniciu-manzelstva

 

Seriál úvah o rodine na stránke českej redakcie Vatikánskeho rozhlasu, autormi sú Milan Glaser a Fabrice Hadjadj:

O rodině jinak:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22529

Co je to rodina? - 1. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22577

Co je to rodina? - 2. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22631

Co je to rodina? - 3. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22682

Co je to rodina? - 4. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22727

Co je to rodina? - 5. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22766

Co je to rodina? - 6. část:

http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=22818

 


Téma „Istanbulského dohovoru“ v slovenských médiách:

Európska komisia vyzýva krajiny EÚ, aby ratifikovali Istanbulský dohovor (Pravda 25.11.2017):

https://europa.pravda.sk/aktuality/clanok/449248-europska-komisia-vyzyva-krajiny-eu-aby-ratifikovali-istanbulsky-dohovor/

 

Rezort spravodlivosti: SaS chce pochovať Istanbulský dohovor (TASR 21.11.2017)

http://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-sas-chce-pochova/293554-clanok.html

 

SaS žiada vládu, aby sa zaoberala Istanbulským dohovorom (SME 21.11.2017)

https://domov.sme.sk/c/20700696/slovensko-vlada-sas-istanbulsky-dohovor-prava-zien.html

Homosexuáli nemôžu vychovávať deti, Istanbulský dohovor je pre SNS otázkou zotrvania vo vláde (webnoviny.sk 27.8.2017)

https://www.webnoviny.sk/homosexuali-nemozu-vychovavat-deti-istanbulsky-dohovor-je-pre-sns-otazkou-zotrvania-vo-vlade/

 

Danko: SNS nikdy neustúpi v ratifikácii Istanbulského dohovoru (Pravda 27.8.2017):

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/439936-danko-sns-nikdy-neustupi-v-ratifikacii-istanbulskeho-dohovoru/

Slovensko zatiaľ nepodpíše Istanbulský dohovor, diskusia bude pokračovať (Pravda 16.8.2017):

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/438497-slovensko-zatial-nepodpise-istanbulsky-dohovor-diskusia-bude-pokracovat/

Vyberie si vláda ochranu žien alebo biskupov?(Pravda 13.7.2017):

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/435336-vyberie-si-vlada-ochranu-zien-alebo-biskupov/

Prečo by Slovensko nemalo ratifikovať Istanbulský dohovor (Postoj.sk 21.6.2017)

https://blog.postoj.sk/24822/preco-by-slovensko-nemalo-ratifikovat-istanbulsky-dohovor

EÚ podpísala Istanbulský dohovor, bude bojovať proti násiliu na ženách (Aktuality.sk 13.6.2017)

https://www.aktuality.sk/clanok/496798/eu-podpisala-istanbulsky-dohovor-bude-bojovat-proti-nasiliu-na-zenach/

Dočkajú sa obete týrania lepšej ochrany? (Pravda 28.11.2017):

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/449496-dockaju-sa-obete-tyrania-lepsej-ochrany/

Násilie na ženách: Istanbulský dohovor stále čaká (Euractiv 25.11.2016)

https://euractiv.sk/section/socialna-politika/news/nasilie-voci-zenam-istanbulsky-dohovor-stale-caka/

Pravidelné

Časy bohoslužieb                (v kaplnkách sv. Alžbety a sv. Medarda pozri nižšie)

 

Farský kostol na Kalvárii:

 

 • Nedeľa:

      7.00, 9.00                               a 10.30 (o 10.30 pre deti)

 

 • Pondelok-sobota:

      6.30, 18.00 / 19.00

 

Pon-sob 18.00 / 19.00:

o 18.00 hod. od 1.pondelka v októbri do zmeny na letný čas

 

o 19.00 hod. od zmeny na letný čas po 1.októbrovú nedeľu

 

- pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“

 

 • Pred každou večernou svätou omšou sa modlíme ruženec.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred a počas každej svätej omše.
 • Vo štvrtok po večernej svätej omši je adorácia.
 • V prvý piatok po večernej svätej omši je pobožnosť k Božskému Srdcu.
 • V prvú sobotu je Fatimská sobota - o 9.00 sv. ruženec a o 10.00 sv. omša.
 • Každú nedeľu o 14.30 sa modlíme ruženec a od 15.00 do 17.15 je tichá adorácia pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Po záverečnom požehnaní sa o 17.35 modlíme vešpery premietané projektorom na stenu kostola. (Pozri tiež aktuálny poriadok bohoslužieb: sekcia „Nástenka/Farské oznamy...“)
 • Púte maďarských veriacich sa konajú obvykle v čase: o 15.00 pobožnosť s eucharistickou poklonou a o 16.00 sv.omša. Dátumy týchto pútí zverejneé na ľavej strane tejto webovej stránky v stĺpčeku "Najbližšie akcie".

 

 • Omšové úmysly sa zapisujú v sakristii v mesačnom predstihu, a to od pondelka po poslednej nedeli mesiaca. Napríklad: Ak nedeľa pripadne na 27. januára, potom od pondelka 28. januára sa zapisujú omšové úmysly na marec.

 

Bohoslužby v kaplnkách na území farnosti:

 

 • Kaplnka sv. Alžbety - Fakultná nemocnica na Špitálskej ulici:

  Pondelok-piatok o 15.30

   

  Sobota, nedeľa a štátne sviatky o 10.30

 

 

 • Kaplnka sv. Medarda - poliklinika sv. Medarda na Špitálskej ulici 13:

    Pondelok, streda                 a piatok o 12.00

 

    Nedeľa o 20.00

 

 • V júli a v auguste (v roku 2018 je to od pondelka 2. júla do piatku 31. augusta vrátane) v kaplnke sv. Medarda nie sú  v prac.dňoch (pon, str a pia) sv.omše.

 

 

Copyright © 2013 HAD Company.